Exhibitor
แบ่งปัน

ตารางเวลาปฏิบัติการงาน "Thailand Baby & Kids Best Buy  ครั้งที่ 29"  (BBB BIG)
 
กำหนดการเวลาก่อสร้างคูหา
การก่อสร้างและการตกแต่งสำหรับพื้นที่เปล่า 12.00 - 24.00 น. 30 มกราคม 61
ผู้เช่าพื้นที่คูหามาตรฐาน เข้าตกแต่งคูหาเพื่อจัดวางอุปกรณ์
และสินค้า
10.00 – 24.00 น. 31 มกราคม 61
การขนย้ายสินค้า 10.00 – 24.00 น. 31 มกราคม 61
การติดตั้งไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน 13.00 น. 31 มกราคม 61
การติดตั้งตกแต่ง และจัดวางสินค้าแล้วเสร็จภายใน 24.00 น. 31 มกราคม 61
ปิดอาคารแสดงสินค้า 24.00 น. 31 มกราคม 61
 
กำหนดการเปิด – ปิดงานแสดงสินค้า
ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า (Exhibitor) เข้าเตรียมงานและขนย้ายสินค้า
ก่อนการเปิดแสดงสินค้า
08.00 – 10.00 น. 1 - 4 กุมภาพันธ์ 61
วันเวลา เปิด - ปิด งานแสดงสินค้า10.00 – 20.00 น. 10.00 – 20.00 น. 1 - 4 กุมภาพันธ์ 61
เวลาขนย้ายสินค้า หลังปิดแสดงสินค้า ประจำวัน 20.01 - 21.00 น. 1 - 4 กุมภาพันธ์ 61
 
กำหนดเวลาการรื้อถอนคูหา
เริ่มการขนย้ายสินค้า 20.30 น.  4 กุมภาพันธ์ 61
การรื้อถอนคูหาและไฟฟ้า 20.30 น.  4 กุมภาพันธ์ 61
การรื้อถอนไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน 24.00 น.  4 กุมภาพันธ์ 61
การขนย้ายสินค้าและรื้อถอนคูหาแล้วเสร็จภายใน 24.00 น.  4 กุมภาพันธ์ 61

คำแนะนำ
1. เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการ
2. คลิกขวาที่ Download และเลือกที่ Save Target As...เพื่อบันทึกลงเครื่อง
3. ไฟล์ที่ท่าน Download มานั้นเป็นไฟล์ PDF สามารถเปิดได้โดยใช้โปรแกรม Acrobat Reader หรือ Download โปรแกรมนี้ คลิก
 

คู่มืองาน Thailand Baby & Kids Best Buy 
 
 
สารบัญ Download 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของงาน Download 
 
 
ส่วนที่ 2 ระเบียบการปฏิบัติงานภายในอาคารแสดงสินค้า Download 

 
ส่วนที่ 3 แบบฟอร์มการใช้บริการสำหรับผู้เช่าพื้นที่  
เบอร์ผู้ติดต่อ Download 
 สำหรับจัดส่ง Acecon 
1. ผู้รับเหมาก่อสร้างและตกแต่งคูหา (สำหรับพื้นที่เปล่า) Download 
2. ป้ายชื่อคูหาและเครื่องหมายการค้า (สำหรับพื้นที่มาตรฐาน)  
3. แบบแปลนการก่อสร้างคูหา  
4. รายละเอียดของสินค้าที่นำมาแสดง  
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำคูหา  
สำหรับจัดส่ง NCC Image
1. ไฟฟ้าสำหรับก่อสร้างและรื้อถอน Download 
2. แบบแปลนตำแหน่งในการติดตั้งไฟฟ้า Download 
3. อุปกรณ์ไฟฟ้า Download 
4. กฎระเบียบการจองอุปกรณ์ไฟฟ้า Download 
5. รายการเฟอร์นิเจอร์ (เช่า) Download 
6. รายการอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (พรม,ผนัง,ป้าย) Download 
7. ป้ายชื่อและเครื่องหมายการค้า Download 
สำหรับจัดส่ง NCC Management
1. โทรศัพท์ / โทรสาร Download 
2. อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Wi-Fi) Download 
3. อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) Download 
4. เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (พิเศษ) Download 
5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (พิเศษ) Download 
6. ดอกไม้และต้นไม้ Download 
7. สื่อโฆษณา NCCTV Download 

 
โปรโมทสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ www.thailandbabybestbuy.com
 1. Gift Voucher For Member Card ในงาน Download 
 2. Promotion ในงาน Download 

 
ข้อตกลงของผู้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้า  
1. ข้อตกลงของผู้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้า
งาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 29
(BBB BIG)
Download 

 

บริษัท Ace Con Thailand จำกัด
Address:191/1 HSH Building, 9 Floor Rama III Road,Bangkolam, Bangkok, Thailand 10120
Tel:02-689-2899
Fax:02-689-2899 ext.16
E-mail: admin@thailandbabybestbuy.com