ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
ข่าวสาร
แบ่งปัน
สถานทูตไทยในเดนมาร์ก เสริมทักษะ สร้างความ มั่นคงในครอบครัวแก่หญิงไทย

สถานทูตไทยในเดนมาร์ก เสริมทักษะ สร้างความ มั่นคงในครอบครัวแก่หญิงไทยประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ซึ่งประกอบด้วย ประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน และฟินแลนด์ ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมายาวนานกว่า 100 ปีแล้ว ซึ่งถ้าเอ่ยถึงประเทศไทย ในหมู่ประชาชนคนสแกนดิเนเวียส่วนใหญ่จะรู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดี โดยแต่ละปีจะมีคนสแกนฯเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยหลายแสนคน จนถึงกับมีการสร้างคอนโดขายให้ กับชาวยุโรปเหนือจนเป็นชุมชนย่อยๆอีกด้วย ในทาง กลับกันก็มีคนไทยเข้าไปทำมาหากินในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียไม่น้อยเช่นกัน โดยเฉพาะหญิงไทยที่ไปอยู่ส่วนใหญ่มักจะแต่งงานมีครอบครัวกับคนสแกนฯ 

จากการที่หน้าสตรีไทยรัฐได้ติดตามคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภาที่มี ส.ว. ยุวดี นิ่มสมบุญ เป็นประธาน ไปดูงานด้านรัฐสวัสดิการในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย พร้อมกับได้เข้าเยี่ยม ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทยที่ประจำ ณ ประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดนด้วย

จากการสอบถามถึงปัญหาของคนไทยในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะที่เดนมาร์ก ซึ่งเป็นประเทศที่มีคนไทยอยู่มากถึง 9 พันคน (เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับสถานทูตไทย) ท่านทูต ชลชินีพันธุ์ ชีรานนท์ กล่าวว่า สตรีไทยที่อยู่ที่นี่ร้อยละ 82 จะแต่งงานอยู่กินกับคนเดนส์ และปัญหาที่เกิดขึ้นก็ล้วนแต่ มาจากความไม่เข้าใจภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณีของเขา นอกจากนี้ ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเด็กที่เป็นลูกติดมาจากเมืองไทย ซึ่งไปรับตัวมาอยู่ด้วยตอน ที่เด็กโตมากแล้ว จึงเข้ากับวัฒนธรรมของต่างแดน ไม่ได้ และซ้ำร้ายก็ไม่ เข้าใจภาษาอีกด้วย แต่ถึงอย่างไรเดนมาร์กก็มีกฎ เกณฑ์สำหรับการเข้ามาอยู่ ในประเทศของเขา ซึ่งจะต้องเรียนรู้ในเรื่องภาษาและวัฒนธรรมความเป็นอยู่รวม 300 ชม. โดย 50 ชม.แรก เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมความ เป็นอยู่ ส่วนที่เหลือ 250 ชม. ต้องอุทิศให้กับการเรียน ภาษาทั้งหมด แต่สำหรับหญิงไทยเมื่อไปเรียนภาษาแล้วมักจับกลุ่มกัน จึงทำให้เกิดปัญหาเรียนไม่รู้เรื่อง 

ทางสถานทูตไทยจึงจัด โครงการสอนภาษาเดนิชให้แก่หญิงไทยในเดนมาร์ก โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย ซึ่งร่วมมือกับโรงเรียน Sprog Center ที่ให้ การสนับสนุนทั้งสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน และจัดหาครูชาวเดนิชมาสอนให้ทุกๆวันอาทิตย์ เพื่อช่วยให้หญิงไทยสามารถสื่อสารภาษาเดนิชกับครอบครัวและญาติมิตรได้ และดำเนินชีวิตได้ด้วยความมั่นใจ เป็นการช่วยให้หญิงไทยเข้าใจวัฒนธรรมท้อง ถิ่นได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับตัวให้ เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมเดนมาร์กต่อไปอีกด้วย และจะเป็นประโยชน์ในการขอรับใบอนุญาตมีถิ่นพำนักถาวร ซึ่งจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษา ทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ เพราะภาษาเดนิชเป็นภาษาที่ค่อนข้างยาก นอกจากนี้ คนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎระเบียบและสิทธิหน้าที่ของตนตามกฎหมายเดนมาร์ก สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ได้จัดโครงการสัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของเดนมาร์กที่เกี่ยวข้องกับคนไทย โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานบูรณาการ สำนักบริหารงานทะเบียนราษฎร และบ้านพักฉุกเฉินสตรี มาให้ความรู้และตอบข้อซักถาม เพื่อให้หญิงไทยได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนและปฏิบัติตนให้ ถูกต้องตามกฎหมายเดนมาร์ก เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในภายหลัง และสามารถปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับของสังคมเดนมาร์ก ได้ต่อไป

ท่านทูตชลชินีพันธุ์ ยังเล่าอีกว่า สถานทูตยังจัดทำ โครงการรักษ์ไทย อนุรักษ์ความเป็นชาติไทย ทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรมและภาษาไทย ในหมู่เยาวชนสัญชาติไทย หรือเชื้อสายไทยในเดนมาร์กที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปี เป็นการสร้างจิตสำนึกให้มีความผูกพันกับประเทศไทย มีความหวงแหนและธำรงไว้ซึ่งคุณค่าความเป็นไทยให้ ดำรงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน โครงการสอนภาษาไทยนี้ ดำเนินการสอนโดยครูอาสา ซึ่งเป็นคนไทยในเดนมาร์กซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากประเทศไทย และครูอาสาส่วนหนึ่งได้เคยเข้ารับการอบรมกลวิธีการสอนจากคณะ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่เดินทางมาสอนเยาวชนไทยและอบรมคณะครูอาสาเมื่อเดือนเมษายน 2551 โดยเปิดการสอนทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. รวมระยะเวลาในการเรียน 120 ชั่วโม

  
 ข้อมูลจาก : http://www.thairath.co.th/news.php?section=society&content=109202
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลุ้นรับฟรี !! รถเข็นเด็ก Aprica รุ่น New Stick จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 23,900 บาท
ครอบครัว BBB สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี
ครอบครัว BBB สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี
กิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ กิจกรรมแข่งคลานแห่งชาติ
กิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ กิจกรรมแข่งคลานแห่งชาติ