ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
ข่าวสาร
แบ่งปัน
ประกาศรายชื่อน้องในกิจกรรม BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆที่ได้ "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ"
งาน BBB...Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 31
วันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมือนทองธานี ชาเลนเจอร์ ฮอลล์


น้องๆหนูๆที่มีรายชื่อ ท่านผู้ปกครองสามารถมารายงานตัวน้อง
ได้ที่โต๊ะลงทะเบียนแข่งคลานด้านหน้าเวทีกิจกรรม
ก่อนเวลาแข่งขัน 20 นาที


สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรสมาชิก BBB หรือ ช็อปเพื่อลูก
2. ถุงเท้า สำหรับใส่ลงแข่งขันรอบวันที่ 5 กรกฏาคม  2561 เวลา 11.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 Naphat Santaneeanukul KJ
2 กนต์ธร ตันอุดมวัฒน์ ซุปเปอร์
3 กฤตนน ล้ออุดม ออดี้
4 กลวัชร อินทจันทร์ เนสที
5 กวิณณ์ ชั้นประเสริฐ เวียง
6 กวิสรา อะยังกุล มิกิ
7 กัญญาภรณ์ เปี่ยมดี ต้นรัก
8 คุณานนท์ ประสงค์งาม เอิร์ธ
9 จตุรภัทร ศรีประดู่ ไฟท์เตอร์
10 จิรฐา ผลโภชน์ น้องสมุทร
11 ชิตวัน เกตุการณ์ น้องตะวัน
12 ณฐพงศ์ ศรีสง่า นโม
13 ณฐมน กรานจรูญ บะหมี่
14 ณภัสนันท์ อลิน
15 ณัจฉรียา พานแก้ว หมูหวาน
16 ณัฐพงศ์ ปัสสารี นะโม
17 ณัฐพัชร์ มาอ่อน ณณณ
18 ภาคิน สุขสมัย น้องพาย
19 ขุมทรัพย์ พึ่งเขืื่อนขันธ์ น้องเซ็นเตอร์
20 ณัฐกฤษฏ์. ศิริสวัสดิ์ มอนเต้
21 วรรณนันท์ ทวีสุวรรณพร น้องกราฟฟิก
22 สุรวิช นุชอิสสระ น้องออกัส
23 อนาคิน ทรัพย์ธานารัตน KEANE
24 ภาณุพงษ์​ ศรีมงคล เท็น
25 ชวนากร บุญนำมาธนกุล นาวา
26 ณัฐภูมิ ฟูคำ น้องโป๊ป
27 ธนกฤต บุญเรือง เฟิร์ส
28 ธนเกียติร์ คำภีระ น้องธีร์
29 นิชคุณ บัวอุ อื๊ดๆ
30 ภาณุพงษ์​ ศรีมงคล เท็น
31 วชิรวิชญ์ เพชรดุก มินิท
32 ศัลยเพชร เจริญรักษ์ อิกคิว
33 ศัลยเพชร เจริญรักษ อิกคิว
34 สิทธินนท์ ขอมปรางค์ ไปป์เปอร์
35 องศา ดอนนนท์ เวย์
36 อธิษฐ์ เมาะราษี นะโม
37 ณัฎฐกานต์ ศิริ อลิซ
38 ธมพร โกมลพิสุทธิ์ อั่งเปา
39 ณภัสสร สุวรรณคีรี ออร์แกน
40 ปานชีวา ทองวงศ์ นาวา
41 ชญานิศ. ทองลิ่ม ไดว่า
42 ธีรยา อรุณรัตน์ โอโซน
43 ภคพร คุณธรรมสิริ น้องขนม
44 รุ่งไพลิน​ อริยะกุลสิทธิ์ น้องไดมอนด์
45 อลิสรา คำประเสริฐศิริ อลิซ
46 เอื่องพิงค์ สุขพลอย เรน่า
47 ธนโชติ ราชประดิษฐ โบ๊ท
48 พิรฐา พิริยประกอบ ไพรซ์
49 ดาริน มั่นเมือง ตุนตังค์
50 ธนเกียรติ คำภีระ น้องธีร์
51 สรวิชญ์ คงขวัญ น้องเฮเดย์
52 ฆนรุจ ทองศรี น้องเซอร์กิต
53 รามิล แป้นรักษา เบต้า
54 ศิวา เอี่ยมสมบูรณ์ ไดร์เวอร์
55 จิรัชญา ทองงาม อัรวา
56 พสุดาภา เฉลยอาจ ตังค์ตังค์
57 ธนกฤษ ผิวขาว ฮิม
58 ธนกฤษ. ผิวขาว ฮิม
59 ธนิสสรา เซียววัฒนกุล ILY
60 ธรรมชาติ ศนีบุตร ฮัคก์
61 ธฤติพันธ์ พูดคล่อง น้องแทนคุณ
62 นภัทร มีพะเนียด กร
63 นลินนิภา บุญลือ น้องซีลีน
64 นิธิกร เคารพรัตน์ มาวิน
65 ปภัชญา คูณทองรัตน์ พิกเล็ท
66 ปรนชภท ทิพย์ดวง เนวิก
67 ปุณย์ชยา​ เอกวิชกุล พริม
68 แผ่นดิน ไทยเจริญ ฮัสนาวี
69 พงษ์ธณัฐ หล่อดำรงเกียรจิ สปาตั้น
70 พชร อภิรักษ์สันติ พอช
71 พัชรากร ทวีวงศ์ นะโม
72 พัชรีรัตน์ กลอยสวาท จีจี๋
73 พัสกร กุลทรงคุณากร กาฟิว
74 พิชยะ ผลโภชน์ พฤกษ์
75 พิมพ์ลภัส เทียนหิรัญชัยกุล ซีเนียร์
76 ภรพัส นิลประดับ อัญญ์
77 ภวัต สีนวลสุก อิม
78 ภัทราทิพย์ ปอยชีวะ เพทาย
79 ภาคิน เชี่ยวปัญญานันท์ ภาคิน
80 ภาคิน หล่อสุวรรณศิริ คิน
81 ภาวิตา ทองคำ มาฌา
82 ภูดิส กำเนิดรัตน์ ตินติน
83 ภูมิพัฒน์ มงคลศรี โปรดหอม
84 มาลิริน ไตรรัตน์ฐิติกาล มะลิ
85 วรานนท์ โอษคลัง ไทม์ไทม์
86 วินิตา จันทรโรจน์ ใจดี
87 เวลา วิเศษสังข์ เวลา
88 ศรัณย์ภัทร พันธุรักษ์ แซนต้า
89 ศศิรดา แผ่ทอง เอวา
90 สุทธิภัทร คนตรง ดารุส
91 อรรณรท เทพคำลือ อันนา
92 เอริยะ รัตนประภานันท์ เอริคุง
93 ไอศิกา จูห้อง นีน่า

รอบวันที่ 5 กรกฎาคม  2561 เวลา 15.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 Panithan Thienghathaitham ATOM
2 กรกณิศ ครุฑขุนทด ลิปดา
3 กัณต์ธีภพ มีอุดมกิจเจริญ วอดก้า
4 ชญาภา ทองก้อน น้องแคลร์
5 ชนกันต์​ ลามอ อานัส
6 ชนิสรา แจ้งสว่าง แป้งล่ำ
7 ชิรภา ใจหมั้น รินิน
8 โชติปภา สุวรรณวารี ลูกพีซ
9 ณัฐกร กลิ่นหอม เอเทน
10 ณัฐชา เย็นประสิทธิ์ ชุรฟา
11 จิรภัทร แตงเอม มาวิน
12 วัณณุวรรธน์ แซ่มง น้องมาร์ช
13 กฤษติพงศ์ ตั้งชัยไพบูลย์ อั่งเปา
14 ณัฐธนนท์ ล้ำประเสิรฐ อานัส
15 ณัฐพัชร์ คชสวัสดิ์ กะเปอร์
16 ปิธิพงษ์ จำปาเฟื่อง น้องสปูน
17 อานนท์ ต๊ะมะปุ๊ด เพย์ตั้น
18 ธนกร กุไธสง น้องปอร์เช่
19 ภัทรธร ลิ้มรุ่งเรือง คีรี
20 เศรษฐณัช อินทร์อาจ ไตตั้น
21 บุญณิสา เบี้ยแก้ว ใบบุญ
22 บุญนิสา กิ่งจันทร์ นาวา
23 นฤมล สำราญจิตต์ เปาเปา
24 พัชรณัฐ พงษ์เพิ่มมาศ น้ำใส
25 ภูริชญา อินทจินดา น้องไออุ่น
26 รินลดา สุวัตถิ์ น้องเซริว
27 อรินดา เสมือนโพธิ์ น้องไอริน
28 ภิญญาพัชญ์ ตีระนะกิจเจริญ น้องยูมิ
29 อัครภาส์ ต่อเอกบัณฑิต ผิงอัน
30 เตชิต ศรีสังวรณ์ แต้งค์
31 ธนากร การสังเวช จอมทัพ
32 ศุภกร. กอบัวแก้ว ขุนเขา
33 กัญญาภัค คำพันธุ์ น้องไลลา
34 ภูวรินทร์ ฉันทนากุลพินิจ น้องมิลิน
35 ตฤณภัทร ทองดอนน้อย ต้นกล้า
36 ตุลณภัทร พนมกุล ตุล
37 ทรรศิกา โอภากุล ผิงอัน
38 ธีรัช อยู่เย็น อชิ
39 นโม คงตาน้อย นโม
40 นวรรธ์วัตต์ โตจีน เฌอแตมป์
41 นอร์ท ชั้นกาญจน์ นอร์ท
42 เบญจา แสงพุ่มพงษ์ ฮานะ
43 ปลายฟ้า วงศ์อรินทร์ ฟีนิกซ์
44 ปิยกร พรรัตนานุกูล คอปเตอร์
45 ปุณณภา มีทรัพย์สิน อิ่มเอม
46 ปุณพจน์ อภิชาติโชคอนันต์ ปุริน
47 พัชรนันท์ ทองแผ่ แทนคุณ
48 ไพวาริณร์ จิตติเสรีสกุล นาวา
49 ภิญญดาพัชญ์ จิระประดิษฐ์กุล หวานหวาน
50 ภูมิภัช ชยวัฒน์ศรีกุล น้องบุ๊ค
51 ภูรยา นาซีโพ ภู
52 ภูริมิเบศวร์ อำไพพันธุ์ ภูริ
53 ภูวรินทร์ ภูสิรินิธิธัญกุล น้องบุญปลื้ม
54 มนชดา ทัศมาลี มัดหมี่
55 ราชะ โชติธรรมรัตน์ ฟีนิกซ์
56 รินรดา สาชลสวัสดิ์วงศ์ ริริน
57 อธิคุณ ถาวรกชกร เอริค
58 อนันดา ถาสืบ ฟีฟ่า
59 อลิน ประยงค์พันธ์ อลิน

รอบวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 กษิดิศ โพธิ์กระเจน วาดี้
2 กัญญาภัทร ฉี โมจิ
3 กันตพิชญ์ ศิริพันธ์ บอส
4 กัลยกร ณรงค์ฤทธิเดช น้องกอหญ้า
5 กัลย์ณภัส จูมเกตุ ณภัส
6 ฉัตรศิริ มีชูเสพ ฌอน
7 ญาดา วิรุณราช ญาดา
8 ณัฐพงศ์ ปัสสารี นะโม
9 ณัฐภูมิ ซื่อตระกูลวงศ์ ต้นกล้า
10 ภูวดล ภูริธร ออร์โต้
11 กวี รุ่งเลิศชัยกุล น้องกร
12 ญารินดา ศักดิ์อุดมเลิศ ญาญ่า
13 ณัฎฐาณัฐ หาญสกุลดี น้องตึงตัง
14 ณาราชา คำนอก น้องณารา
15 เอวาริณณ์ ลิ้มเมธากุล เอวา
16 พัณณวดี ศิริมงคล ยูฟ่า
17 ปภาดา เดชเสถียร เวียงจันทร์
18 ปัณณวัฒน์ เก่งสกุล นิก
19 พรรณพิภัส เหล่ามานิต แสตนด์
20 พอเพียง จันทร์นนทชัย ตะวัน
21 ภาคิน เต็มรัก สกาย
22 รชต ควรเคียงเพชร ARTHUR
23 วริทธิ์ ชิค หวั่ง หลวง วินน์
24 สัณหณัฐ มิกซ์
25 อัญชิสา แซ่ลิ่ม เบนลี่
26 อาโดนิส รอธาส มาร์ค
27 อามันต์ วงศ์อภัย ไบเบิ้ล
 

รอบวันที่ 6 กรกฎาคม  2561 เวลา 15.00 น.
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 ชนะทามม์ วงษ์แพงศรี มะเขือ
2 ชยกร คัมภีเจริญพร ต้าฝู
3 ชยพล บัวทอง ตะวัน
4 ณัชชา สกลไพร โอปอล์
5 ณัฏฐาลิตา อัสสานนท์ ลิตา
6 ธนกฤต จันทพงค์ น้องกันต์
7 จักรพรรดิ เริ่มลึก อัครคีตาพิสุทธิ์ น้องฮันเตอร์
8 ตรัย โตนะโพธิ์ บอสตั้น
9 ธนกฤต ไกรลำ น้องออโต้
10 อนาคิน ทรัพย์ธานารัตน KEANE
11 ณัฐวรา ประไพกรเกียรติ น้ำอุ่น
12 ณิชชาอร นาวิก เมเบล
13 นรินทรา ม่วงสีตอง ไอด้า
14 นลพรรณ โอสถเจริญ ใจดี
15 ปพิชญา ทวดสิญจน์ เซญ่า
16 ลาทิชา มั่งลี DD
17 จิดาภา ผิวอ่อน น้องโฟกัส
18 สิริพรรณพิมล ฤทธิพรัด อเมซ
19 แทนคุณ คำติ๊บ แทนคุณ
20 นภัตชญน์ มณีอินทร์ ตั้งใจ
21 นิทาน ธีระโกศลพงษ์ โม่
22 นิพิฐพนธ์ เรืองมีสุข น้องโอห์ม
23 ปภาวิน เนติทวีทรัพย์ น้องหมี
24 ปัณณวิชย์ บุญประกอบ สายฟ้า
25 พรนับพัน ณ ระนอง เซมิ
26 ภุฒิภัทร ทองพานิชย ซันนี่
27 วชิรญา กองม่วง เฌอเอม
28 ศิมินตรา สุจิกุล มินนี่
29 ศิระกร ศิลา สกาย
 

รอบวันที่  7 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 กรกวี ศรีสิริสวัสดิ์ ไฝ้ไจ๋
2 กัญญาพัชร ศรีพันดอน ไอติม
3 กันตภณ คำมงคล น้องนะโม
4 กิตติศักดิ์ จันทเพ็ชร์ มิกซ์
5 จิณณ์ณิตา ศรีบุญเพ็ง เชอรีน
6 ชนกานต์ คนึงบุตร ขนมปัง
7 ฐณินา เจริญเศรษฐศิลป์ นีน่า
8 ฐนกร ชัยอุดมสิน เอซ
9 ณฐมณ ดวงจักร ณ อยุธยา ฟูจิ
10 ณภัทร ใจเป็ง บีม
11 ณภัสดล ช่างไม้ ยูกิ
12 ณฤดี. แสงชัน กิมมี่
13 ณัฏฐณิชา ปัญญาดี อัยรีน
14 ณัฏฐพัชร วิทูรประสาทผล เนเน่
15 ณัฐณิชา เปี่ยมศรี น้องเกล
16 กันตภณ ฟักปัญญา ธาม
17 กรกานต์ สุบันนารถ สเปค
18 คีรีพัฒน์ ประไพบูลย์ คีรี
19 คุณัชญ์ ทองมี น้องไดม่อน
20 คุณานนท์ ประสงค์งาม เอิร์ธ
21 ณภัทร ภิรมย์ภัทร ไนน์
22 ทิกกาล ตั้งรุจิธนกร กู๊ดเดย์
23 ธนศักดิ์ แจ้งนิล อาร์มี่
24 นัฐกฤษ บัวสระ คิณ
25 ปัณณพัชร์ สรอิ่ม
26 ภูมิสิทธิ์ อมรสิริสิทธิ์ น้องโอดิน
27 อัครวินท์ ถนอมกิตติ โอโซน
28 นภัชนก ปรางค์จันทร์ โบวี่
29 บุตรศรัณย์ ชีวพัฒนกุล ไมด้า
30 พคนิต เป้าพรหมมา ดีเดย์
31 บัวชมพู ปิ่นวนิชย์กุล นานะ
32 กมลชนก อนันต์สิทธิชัย น้องไบรท์
33 ชมนภัส บุตรจันทร์ น้องใบพลู
34 ชัซวานา มะโนเที่ยง ชัซวานา
35 พรรณ์วลัญชญ์ มณฑลเพชร น้องจิน
36 พลอยลดา ออกผล ออนเซน
37 พิชชาภา สิทธิ น้องการ์ตูน
38 พิรดา วงศ์กวีวิทย์ เพลงขวัญ
39 ศรัณย์พร สุริยะ โทฟุ
40 เศรษฐวุธ เถื่อนหมื่นไวย น้องเกมเมอร์
41 ณพิชญ์ นิวันติ น้องอินทัช
42 พีรพัชร์ วรภัทร์วงศ์ ออดี้
43 ธันยวีย์ รักเกียรติยศ ของขวัญ
44 ปารีณา นลินธรรมรัตน์ ปาแปง
45 จอมทัพ แสงจันทร์ น้องบิ๊กบอส
46 ดลดวิน โฉมงาม ดวิน
47 แทนคุณ ถนอมทรัพย์ น้องคุณ
48 นภัทร รัตนจิรันดร น้องฮันเตอร์
49 พีรณัฐ โพธิสมภาพวงษ์ น้องบิ๊กบอส
50 วัชรพงศ์ ศรีคง ธันเดอร์
51 นันทัชพร ใจซื่อตรง น้องสโนว์
52 ณัฐณิท์ชา สถาพรเรืองไร ณัชชา
53 ธรณ์ธันย์ สมรูป นาร์เนีย
54 ปภาวรินทร์ พุทธรักษา ธิชา
55 ภิญญาพัชญ์ ภัทรดิลก ณารา
56 เทวกร พรหมจันทร์ เฟรนด์
57 ธนโชติ ทองศรี เหนือสมุทร
58 ธนวิชญ์ อรุณฉายพงศ์ ฟีฟ่า
59 ธนัช อูปแก้ว ไตตั้น
60 ธนันต์ทัศน์ วิธินันทกิตต์ แมท
61 ธัญญรัตน์ ทองมา สตางค์
62 ธานณ์ ธนูปถัมภ์วาท ธาร
63 ธีทัต สืบพรม เบสท์
64 นราวดี ปานเจริญ มาร์แต็ง
65 น้องธนัฏฐา ธนอุดมนาน น้องขวัญใจ
66 นันทพัทธ์ สอดห่วง น้องไนน์ (nine)
67 นิธิภัทร์ ราชวัตร น้องบอส
68 นิรินธน์ อิงรุ่งเรืองเลิศ เอริน
69 นีร งามประดับ นีน
70 ปกรณ์ เรืองจุติโพธิ์พาน เท็น
71 ประาวรินท์​ พิพัฒน์เดชสกุล ริต้า
72 ปวรัตน์ พุฒิพรชัยวริศ สเกล
73 ปัณณ์นภัทร อังคณาวรานนท์ อินดี้
74 ปัณณพัฒน์ นิธิเตชเศรษฐ์ บีเบส
75 พอคุณ จรูญมะลิคุณ ไข่ตุ๋น
76 พิมพ์จุฑา นพนันท์โชติ มีอา
77 ภากร เทอดทัพพะนันต์ น้องแผ่นดิน
78 ภาคิน เชี่ยวปัญญานันท์ ภาคิน
79 ภาคิน เพชรรัตน์ เมทัล
80 ภิญญาพัชญ์ สุขโข ผ้าไหม
81 มานิตา โพธิ์สุวรรณ เมย์เดย์
82 รณกร คล้ายเจริญสุข เจ้านาย
83 รณพีร์ มีทอง โรม
84 ลพน จันทร์สุขโข น้องลีออง
85 ลาทิชา นิยมธรรม ปุณณ์
86 วรโชติ สุนทรพจน์ ไปร์ท
87 วัฒนทรัพย์ จันทร์วัฒนะ TK
88 วิชิตา สุจริตรังษี กระติ๊บ
89 ศรุตพงศ์ ตันธีระธรรม พล
90 ศศิรกานต์ เที้ยธิทรัพย์ ตัวเล็ก
91 ศิราภรณ์ จูเจริญ จิ๊ดริด
92 สุรินทรา โรจนศิริโอภา ชีต้า
93 หนึ่งบุรุษ ภูศรีฐาน หนึ่ง
94 อคิราห์ โกมลจินดา จินอู
95 อธิชา รุ่งศรีเรือง น้องทับทิม
96 อนัตตา หงส์รพิพัฒน์ อันนา
97 อนันต์พิชญ์ ทรัพย์ทวีมีลาภ น้องเซ้นท์
98 อภิญญา ชอบชื่น แกรนด์
99 อาชวิน ปานะโปย กวิน
100 เอมิกา อาคมวัฒนะ เอพริล
101 ไอยวริญญ์ กันพ้นภัย ไอน้ำ
 

รอบวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 กชนิภา ทรงพัฒนากุล ของขวัญ
2 กวินทิพย์ คิดดี หนูดี
3 กันตพัฒน์ ทิพย์อำพร สมาร์ท
4 กานต์ณกมล นวสุขารมย์ กะทิ
5 จักรภัทร ธนสาระวิสุทธิ์ Boxing
6 ชยาวิชญ์ นาเมือง น้องเฟมัส
7 ชิริว ทวาสินชนเดช ชิริว
8 ชื่นธิดา สุขสมบัติเสถียร แมวเหมียว
9 โชติกา ดาคะ ซากีร่า
10 ฐานพัฒน์ เปาอินทร์ ป๋วย
11 ฐิติพงศ์ โรจน์ณรงค์ บิ๊ก
12 ฐิติวัฒน์ โรจน์ณรงค์ บอส
13 ณภาภัช ศรีลุวัตร มารี
14 ณัฐชนน พุกซอ อั๊น
15 ณัฐภูรินท์ อภิวัฒนานันท์ ภูริน
16 ณัฐวัฒน์ อยู่จุ้ย น้องกัปตัน
17 ณิชพน อยู่เจริญ อบอุ่น
18 พีรดนย์ หาญประสิทธิ์ธาดา แอร์บัส
19 อคิรา ภูวธนโชคกุล อาร์กติก
20 อธิก ตั้งรุจิธนกร ซันไชน์
21 ก้องภพ ชิณโคตร คอปเตอร์
22 ชวภณ กาญจนหฤทัย น้องพร้อม
23 ณนนท์ รัตน์เรืองมณี อะตอม
24 ณภัทร ใหม่ดี ภูมิ
25 ณัฐชนน ไทยสาครพันธ์ เนตรา
26 นัธทวัฒน์ พิทักษ์ น้องเอิร์ธ
27 เปรม กัลยากาญจน์ น้องเปรม
28 เศรษฐบุตร ศรีสุรัตนเมธากุล น้องตฤณ
29 อดิศร สุระถา นาบิ้ล
30 พาเพลิน หาญณรงค์ พีคพีค
31 จอมขวัญ มีจั่นทอง ไออุ่น
32 ธัญรดา สิงหกุล พอเพียง
33 ปัณณพร บุญฤทธิ์ พรีม
34 พิชญาภา ใจดีเจริญ Syringe
35 พิชยา ทองอนันต์ เอะริ
36 พิมพ์นิภา กรสูต ไอเดีย
37 ภูริชญา ใจดีเจริญ Steth
38 ปรรณพัชร์ ช่วยพันธุ์ อัลฟ่า
39 พุฒิภัทร วิจิตรวรรณา อั่งเปา
40 รุจิภาส สุธัมมสภา แอลเจ
41 วุฒิภัทร คำภาพิลา สกาย
42 รมล ชาวบางพรหม ปิ๊ง
43 นีน่า เธียรเลิศกุล อลิมิน นีน่า
44 มานิตตา กลิ่นโพธิ์ นิตา
45 สิรพิชญ์ วรรณภิรมย์ น้องไบร์ทเกอร์
46 ชวิศกร บุญเพ็ง ณาวา
47 พีรชัช อำนวยพร น้องพร้อม
48 อัถปภัสส์ ศรีพยัคฆ์ นนท์
49 ณิชารีย์ สีเสมอ เฌอเบลล์
50 กานต์สินี บุญชัย ถุงแป้ง
51 เปรมา รุจิไพโรจน์ น้องสตาร์
52 ต้องการ หลีกเมฆ กู๊ด
53 ติณณภพ เครือสอน ติณณ์
54 ตุลยฎา ม่วงเขียว น้องปันปัน
55 ธนเดช เทพประมวล นีโอ
56 ธนภรณ์ ศรีโสตถิยาภากร นารา
57 ธนัชเตชินท์ กิ่งสุวรรณวงศ์ ธามไท
58 ธนิน เล็กรัตน์ อูโน่
59 ธรรมรัตน์ ศรีใส ปลาวาฬ
60 ธาม ตรังไพศาล น้องธาม
61 ธาวิน วินันท์ วินวิน
62 นรีรัตน์ เลาหทวีโชค ณารา
63 นันท์นภัส จุลรัตน์ น้องอัญชัน
64 นิรัช อมรฟ้า เก้า
65 ปภังกร อัศววิวัฒน์พงศ์ ริว
66 ปัณณวิชญ์ ทัฬหะกาญจนากุล ภูมิ
67 ปาณิสรา ไทรเขื่อนขันธ์ ฟ้าใส
68 ปุญญิสา จินาสุย มิลิน
69 ปุณยพิตตา ปุณยธร พิตตา
70 ปุณยวีร์ เตชะโชติวิเศษ ปุณณ์
71 พงศ์ปณต สารศิลป์ มิกกี้
72 พราวฟ้า ประธานทิพย์ เนปจูน
73 พัทธดนย์ พงษ์สุวิเชษศักดิ์ ยูจิน
74 พิชญา เกิดประสพ ยิปซี
75 พิชญาภา ทรงพัฒนากุล เอนจิ้น
76 พิมพ์นารา ฤทธิ์ไตรรัตน์ ปันปัน
77 ภัทร์ธริน ตั้งศิริสกุลชัย นามิ
78 ภัทรวดี ศรีพาย ทิชา
79 ภาคิน อ่อนวิมล องศา
80 รัชเกล้า บุบผาสังข์ น้องเกล้า
81 ลภัสรดา สังข์อร่าม ลลิล
82 วชิรวิชญ์ โพธิ์จำรูญ เก้า
83 วิชญาดา ศรีทัต เด็บบี้
84 วีรภัทร หลีแก้วเครืิอ สตางต์
85 ศุภกร ย่อมมี มาร์ช
86 ศุภฌา บุรุษอาชาไนย พราว
87 ศุภวิญช์ เจริญฟุ้ง ศร
88 ศุภักษณา เข็มมาลัย นาวา
89 ศุภิสรา เจริญชาติ ออกัส
90 สุทธิภัทร ทองอ่อน ออร์ก้า
91 สุรจิต พรกาญจนวงศ์ โชกุน
92 อชิรวิชช์ มหาสิบธัญวัฒน์ อาชิ
93 อชิรวิชญ์ ปาละ คีตะ
94 อนาวินทร์ ฉินทองประเสริฐ ออสติน
95 อรณิชชา วิไลนาท ลิตา
96 อรินดา สื่อตบุตร เอโกะ
97 อาชวิน กิตติเกษม ล๊อตโต้
 

รอบวันที่ 8 กรกฏาคม  2561 เวลา 11.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 กฤตอร กรเกศกมล บีลีฟ
2 กฤษณ์ภากร ลาภานิกรณ์ เก้าทัพ
3 นพรุจ หิรัญพต ริโอ
4 คณิศร ปัญญาสาโรจน์ โอโน่
5 คุณภัทร ด่านกุลชัย คุณ
6 จรรยวรรธน์ วีรโรจน์
7 จิรัฎฐ์ ท่าไว เป็นต่อ
8 โจเซฟีน เทเล่อร์ โจซี่
9 ชนิดาภา แจ้งงามพริ้ง ทับทิม
10 ณภัทร แก้วดำ ฌอ
11 ณัฏฐกิตติ์ ไชยยันบูรณ์ น้องวิน
12 ณัฏฐนันท์ ศรีกฤษณรักษ์ น้องหนูดี
13 ณัฏฐนันท์ อยู่แก้ว มิว
14 ชัยภัทร ทรัพย์ประเสริฐ น้องกันต์
15 กฤชนพัต สุจิมงคล ฟลิ้นท์
16 กวิเชษฐ์ สิงหาโชติ อินโทร
17 จิณณะ ยอดแก้ว อินเทล
18 ธนธรณ์ คงศาลา โอชิ
19 ธัญญ์ เสถียรมั่นคง ธัญญ์
20 บัญญพนต์ หอมจันทร์ น้องบัตเตอร์
21 ปรมะ สมพงษ์ ไตตั้น
22 ปัณณวิชญ์ สุชาติพงศ์ น้องออนิว
23 พงศธิพัฒน์ โตพานิช เทอร์โบ
24 ภูวดิฐณ์ ทองสนิท อเดล
25 เศรษฐณัช อินทร์อาจ ไตตั้น
26 อัคคเดช เปรมทอง มาม่อน
27 ภิญญดา บุญมี น้องพู่กัน
28 กานต์ธิดา สุนทรจิรวัฒน์ มู่หลิน
29 จรัญญา ทับทิม น้องมะตูม
30 ธัญพิชชา ชวดพงษ์ ข้าวทิพย์
31 ปุญชรัสมิ์ ฤทธิโชติ ขวัญใจ
32 พิชญธิดา สุวรรณปิฎกกุล มินนี่
33 ศุภาพิชญ์ ช้างทอง น้องกอญ่า
34 รฐนนท์ วงษาลาภ น้องแทนกาย
35 ดารารัตน์ สวนยิ้ม สเตลล่า
36 เมธาวิน แก้วประสพ น้องแอร์บัส
37 ณิรินทร์รดา อินผิว น้องรดา
38 ทอปัด ภักดีโรจนกุล พลัม
39 นพภัสสร พูนสวัสดิ์ น้องบีไนท์
40 นิชคุณ อภิรักส์ นีโอ
41 นิธิกร เคารพรัตน์ มาวิน
42 นิพพิชฌน์ ผ่องภิญโญ ฟอนต์
43 บุรินทร์ จารุภูมิ โบโบ้
44 ปกรณ์ เรืองจุติโพธิ์พาน เท็น
45 ปฏิญญา ลีลาวัฒนานนท์ เกรซ
46 ปุณณพัฒน์ ภักดีมี น้องปุณณ์
47 พงศภัท แซ่จึง น้องเจ้าสัว
48 พงศศรัณย์. ปั้นจันทร์ บีมบีม
49 พรรณนภัสร์ ขำละม้าย นิชา
50 พรรธน์ชญมณ เทียมทัน ไอรีน
51 พัทธนันท์ ดุสิตสิทธิพร ออร์บิท
52 พิชญ์พงศ์ ดวงแก้ว ไทเทิ่น
53 พิมพ์นิภา ขอพึ่ง พริกหวาน
54 พุทธคุณ เข็มแดง สมาร์ท
55 ภัชรภิชา รังษีวุฒิศักดิ์ เกรช
56 ภัฑริสา โชคไมตรี เหมยเหมย
57 ภาคิน สนามทอง พอร์ช
58 เมษฐ์วริศ เจริญส่องแสง ณัฏฐ์
59 รชต มังคลสุต สกาย
60 รดา สมคิดสรรพ์ น้องรดา
61 รุ่งนิพิษฐ์ รัตนทุมมาพร ลิปดา
62 วริศรา ลาภาอุตม์ น้องออร์กัส
63 วริษฐ์ เตโชรัตนกุล คิริน
64 วิธวิทย์ เพิ่มทรัพย์ ตุลย์
65 วิรินทร์ญา ภูวพรวัชระธรณ์ นารา
66 ศกุนตลา ช่อบุญกลาง พราว
67 อณัญญา ศรีรุ่งกิจสวัสดิ์ อัญญ่า
68 อรรถพันธ์ อภิจิรวัฑฒ์ นักรบ
69 ฮัซบี เชื้อวงค์ ฮัซบี
 


รอบวันที่ 8 กรกฎาคม  2561 เวลา 15.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 Nuttawat prsertsri MATT
2 Akanutt nusso Gwinn
3 กฤตชภัช แสงมณี ณ คุณ
4 กวีวัธน์ วะชุม องศา
5 กัญญ์ญาณัฐ. พิเชษฐศิริพร เป้ยเป้ย
6 กัญญาวีร์ ภู่ทอง ไบร์ท
7 กัณฑ์ฐภพ รักร่วม พบกัน
8 กานต์ธีรา เจียมประสูตร์ ฟินิกซ์
9 กิตติกวิน กองพิมพ์ ภูผา
10 เกตุสุดา โปรยสุรินทร์ แพรวา
11 คุณธรรม ทองประจง เจ้าคุณ
12 จิณัฐตา มโนธรรม ออมสิน
13 จิราณัฐฐ์ สินธวาชีวะ ณัฐจิ
14 ชลนภัทร สวัสดิ์จีน ไนน์
15 ชวิศ ฉัฐมะพรรณรังษี พุฒิ
16 ชัชชญา อึ้งเจริญ ติว
17 ซาราห์อันนา มาลินี อันนา
18 ฐานพัฒน์ มูหะหมัด อาเดล
19 ณัฏฐนันท แย้มมงคลวัฒนา อาตริณห์
20 ณัฏฐนันทน์ ชะดุงรัมย์ ณนัน
21 ณัฐชนนท์ จุทาขันธ์ สเปซ
22 ณัฐพิพัฒน์ พิมลพรธนัช ภูริ
23 อนิรุทธ์ คุณุรัตน์ น้องสไปร์ท
24 ชยนันท์ กลัดเกษี น้องเอเชีย
25 เทพฤทธิ์ บุตรพรม ไนซ์
26 ธัญญวัฒน์ พิชญ์พิพัฒน์ น้อง B.M.
27 อติวิชญ์ มีสมมนต์ อะตอม
28 ก้องเกียรติ แก้วเกตุ น้องภูมิ
29 จิรายุ หล่อวิจิตรกุล เจม
30 จุลจักร หล่อวิจิตรกุล จิม
31 ดนุนันท์ ดามาอู ชารีฟ
32 ทัตพล อาจอ นิวตั้น
33 ธนกร. ศรีอ่อนรอด น้องอิฐ
34 ธนาสถิตย์ สุขหล้า มีคุณ
35 นภัทร ศิริวิกรมสกุล คิวอาร์
36 บรรณสรณ์ เดวิเลาะ น้องฮารีซ
37 ปภาวิน โก้ อัลฟ่า
38 ภพธรรมศ์ จันทรขันตี ไทก้า
39 ราชเดช ดีโนนออด แอนฟิล
40 วรัชญ์ โรจน์เจริญชัย การ์โต้ว์
41 พรนับพัน กุลพรไพศาล น้องมามิ
42 ภวรัญชน์ วันทอง ของขวัญ
43 ศรีริต้า ปาลกา ริต้า
44 กรกฎ พรหมโน เดปาย
45 โชติกา เรืองเสนา วุ้นเส้น
46 ณดา พิชัย น้องเอแคล์
47 ณัฐธยาน์ ลี้วารินทร์พาณิช น้องสโนว์
48 ณัทณิชา ประเสริฐภากร ณดา
49 ณิชา เลิศใต้หล้า ข้าวหอม
50 ธิดาภรณ์ ดีจริง น้องโมเดล
51 ปภาดา โก้ เบต้า
52 ชวัลรัตน์ ยิ้มประเสริฐ แสตมป์
53 ธนกฤต ขวานเพชร น้องอะตอม
54 ปรััก กล้าแข็ง ทรีโอ้
55 ทักษอร ช้างทอง นู๋ดี
56 จักรพงศ์ ธนวัฒน์สิริกุล ข้าวตัง
57 ณภัทร ศุกลรัตน์ เอฏ้า
58 เตชิต ศรีสังวรณ์ แต้งค์
59 ธนภัทร สนั่นวงศ์สังข์ ไบร์ท
60 นัฐวัฒน์ เปี้ยสุพงค์ น้องเหนือ
61 วีรภัทร พึ่งพราห์ม น้องพอร์ช
62 ปภาดา ปรีบุญพูล น้องณมน
63 สวิชญ์ญา คำทุม น้องดอลลี่
64 ทรงคุณ ศิลปศร โมเด็ม
65 แทนทรัพย์ ทัศนปิติกูล บีริช
66 ธนบดี สุระสัจจะ เนอาร์
67 ธนภัทร อินผล จีโน่
68 ธรรมรัตน์ ศรีใส ปลาวาฬ
69 ธีทัต สุวรรณโน ทรี
70 ธีรดนย์ ห่วงพิมล ต้นบุญ
71 นพรุจ ตันรัตนาวงศ์ น้องกู๊ด
72 นันท์นภัทร ขวัญเมือง คิริน
73 นันท์ภัส พึ่งเสือ ไบร์ท
74 ปภังกร เปลี่ยนวงษ์ ฮาเก้น
75 ปภิณวิช เปปเปอร์
76 ปัณณวิชญ์ สุชาติพงศ์ น้องออนิว
77 ปิยางกูร สมุทสินธ์ุ พอร์ช
78 ปุญชรัสมิ์ ฤทธิโชติ ขวัญ
79 ปุญญพัฒน์ ทรัพย์เสถียร ปุณณ์
80 ปุณยวัชญ์ อรุณพิทักษ์กุล เกรท
81 ภัทรพล แสนหาญ โบ๊ท
82 ภีภัคพงษ์ สุริวรรณ อีสโก้
83 มานะ เนตรกลัด มานะ
84 มิรันดา สะแรมโป๊ะ มิรัน
85 รณดา แวดวงทอง อิ๊น
86 รภัสลดา รักษ์มณี มิวสิค
87 วรเดช วรศักดาพิศาล นิ๊ก
88 วุฒิภัทร กรกนก แจ๊คพอต
89 ศิรภัสสร บุญสมพงษ์ น้องบุ้งกี๋
90 สุพิชญา ชูราศรี น้องพีช
91 อดิศวร บัวชื่น
92 อธิภัทร คูหากนก อลัน
93 อนพัช สวาทสุข สิงห์
94 อัณณา ใจมูล ใยไหม
95 อิคคลาส อยู่เป็นสุข อิคคลาสวิธีการแข่ง :

1. น้องๆทุกคนจะต้องแสดงบัตรสมาชิก BBB พร้อมรายงานตัว
ณ จุดลงทะเบียนก่อนรอบการแข่งขั


2. ต้องสวมถุงเท้าลงแข่งขัน

3. น้องที่คลานเข้าเส้นชัยในลู่ของตัวเองได้เป็นคนแรกจะเป็นผู้ชนะ (โดยจะแบ่งเป็นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ)

4. หากเข้าเส้นชัยในลู่คนอื่นจะไม่ถือว่าเป็นผู้ชนะ และถ้ายังไม่มีใครเข้าเส้นชัย ผู้ปกครองสามารถอุ้มน้องกลับเข้าไปในลู่ตัวเอง โดยต้องเริ่มจากจุดที่กรรมการชี้เท่านั้น

5. ห้ามผู้ปกครองเข้าไปในสนาม เว้นเสียแต่กรณีข้อ 4 หรือน้องคลานออกนอกสนาม ผู้ปกครองต้องอุ้มน้อง กลับเข้าไปในสนามโดยเริ่มจากจุดที่กรรมการชี้เท่านั้น

6. ถ้าผู้ปกครองท่านใดล้ำเส้นเข้าไปไม่ว่าจะเป็น แขน ขา หรือ อวัยวะใดๆ น้องจะถูกปรับแพ้ทันที ถึงแม้จะเข้าเส้นชัยได้ก็ตาม

7. ในกรณีที่น้องลุกขึ้นยืนหรือเดินในขณะแข่ง ทางคณะกรรมการ จะตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีระยะเวลาการแข่งขันทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง


เงื่อนไข : ในวันแข่งขันจริง ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุระหว่าง 6 -12 เดือน
ในขณะแข่งน้องลุกขึ้นยืนหรือเดิน
คณะกรรมการขออนุญาตตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
บัตรสมาชิก BBB สามารถสมัครได้ที่หน้างานเลยค่ะ โดยมีค่าใช้จ่าย 100 บาท


wink
มัคร Member Card ใหม่ จะได้รับแพ็คเกจสมาชิก (โดยหัวหมีหลังบัตรไม่ถูกใช้เลย) ดังนี้

•Gift Voucher ส่วนลด On Top สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการ รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

•สิทธิ์จับไข่ลุ้นรับรางวัลใหญ่ภายในงาน ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
•แผนผังงาน และ Shopping list

•สิทธิ์ร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เช่น BABY กะดึ๊บๆ, BABY บะรื๊นๆ,BABY แดนซ์ๆ

•Gift Set สุดพิเศษท่านใดที่เคยลงแข่งขัน (ระหว่างวันที่  5 - 8 กรกฎาคม 2561 )และได้รับรางวัลที่ 1-4 รางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้ว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ลงแข่งขันอีก เพื่อเป็นการแบ่งปันโอกาสให้เพื่อนๆครอบครัวอื่นมีสิทธิ์ได้รับรางวัลด้วยเช่นกัน หากทีมงานตรวจสอบทราบภายหลังว่ามีการลงแข่งซ้ำ แม้ท่านจะแข่งชนะก็จะไม่ได้รับรางวัลใดๆจากการแข่งซ้ำอีก

*ผู้สมัครแข่งคลานที่ลงทะเบียนแข่งคลานแล้วถือว่ายอมรับในกติกาทุกประการ


* *สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสมัครมาล่วงหน้า ให้พาลูกน้อยมายืนยันการสมัคร พร้อมนำบัตรสมาชิกงาน BBB มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนแข่งคลาน ด้านข้างเวทีกิจกรรม ก่อนรอบการแข่งขัน 20 นาที
***ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ของรางวัลและกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลุ้นรับฟรี !! รถเข็นเด็ก Aprica รุ่น New Stick จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 23,900 บาท
ครอบครัว BBB สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี
ครอบครัว BBB สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี
กิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ กิจกรรมแข่งคลานแห่งชาติ
กิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ กิจกรรมแข่งคลานแห่งชาติ