ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
ข่าวสาร
แบ่งปัน
ประกาศรายชื่อน้องในกิจกรรม BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆที่ได้ "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ"
งาน Thailand Baby & Kids Best Buy...BBB BIG ครั้งที่ 30
วันที่  3 - 6 พฤษภาคม  2561  ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์

น้องๆหนูๆที่มีรายชื่อ ท่านผู้ปกครองสามารถมารายงานตัวน้อง
ได้ที่โต๊ะลงทะเบียนแข่งคลานด้านหน้าเวทีกิจกรรม
ก่อนเวลาแข่งขัน 20 นาที


สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรสมาชิก BBB หรือ ช็อปเพื่อลูก
2. ถุงเท้า สำหรับใส่ลงแข่งขันรอบวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 สุประวีณ์ ศัพทเสน สุประวีณ์ 
2 นรันภัสสร พงษ์พิทักษ์ ลิญภ์
3 ซิลมีย์ บุญมาเลิศ น้องมี่
4 ตฤณกร ฉัตรบำรุงสุข อี้ชิน
5 ฮัยดัร แม้นมินทร์ น้องฮัยดัร
6 วิภาช สิริขจรเดชสกุล เคิร์ท
7 ธนกฤต อะโนรี มาต้า
8 รภัทร รุ่งรัตนสุนทร แคปเล็ท
9 อินทัช มะโนนุกูล อินทรี
10 รสริน จิตอาษากิจ ข้าวหอม
11 อาเดล สุตันสะ อาเดล
12 ภิญญาพัชญ์ ธนานนท์เลิศภักดี พัดชา
13 ศุภกร เหล่าสุวรรณ น้ำมนต์
14 ณัฐพัชร์ มาอ่อน ณณณณ์
15 ณิริน ชัยชนะ นิลิน
16 กัณธณัฐ ลักขณะวิสิฏฐ์ Nate
17 ปภัชญา คูณทองรัตน์ พิกเล็ท
18 นภัทร อารียเดช น้องริฟฮาน
19 สุพิชญา ทองก้อน น้องมิลิน
20 ปริณลดา เหลาคม น้องปริญญ์
21 รุ่งอรุณ แซ่ลิ้ม น้องรุ้ง
22 ณัฐสิทธิ์ เนรมิตสถิตวงศ์ วิชญ์
23 จิณณ์ธิตา เหล่าเวชประสิทธิ์ เจแปน
24 ธาวิน วรนุช น้องปรีดิ์
25 ณัฐชา เย็นประสิทธิ์ ชุรฟา
26 เอกณัฏฐ์. นุสโส กวิน
27 ณิชา อ่ำขำ มา
28 อธิชา รุ่งศรีเรือง น้องทับทิม
29 ชัญณ์ณิศา ศิรชัยญาสิทธิ์ เจย์น่า
30 ศัลยเพชร บุคละ อิ๊กคิว
31 กฤฒิเดช ธนัทสุวรรณ ตุนท์
32 น้ำหนึ่ง แก่นสน โมบาย
33 ลาทิชา ทองโสภณ น้องทิชา
34 อเล็กซานเดอร์ ฟิซไซม่อนส์ อเล็ก
35 จิดาภา กองอำนวยสุข กิ๊ฟ
36 ชาญเมธา งามเสงี่ยม น้องกำปั่น
37 ธนกร เสรีรัตนะชัย น้องไลออน
38 กุลสินี มีทองใส น้องสมายด์
39 นาอีม ก้อพิทักษ์ นาอีม
40 ด.ช พรรษกร รัชตลดากร เมก้า
41 ธรรณิชา ว่องสกุล พลีส
42 ชัชฤทธิ์ โชติธนรัตน์ สปิน
43 กัญญาณัฐ ถือสัตย์ โบนัส
44 กวินธิดา เพ็งเจริญ นาวา
45 ณฐิตา คุ้มตลอด ไบรท์
46 พิมพ์วลัญช์ มิ่งขวัญ ลูกบัว
47 ธีระธาดา โกสิยวัฒน์ พบ
48 พิธา แสงสุข ภูผา
49 มนัญชัย แซ่แต้ อาเดล
50 กัญญาภัทร แก้วสกุณี น้องอิมเมจ
51 ชวนากร บุญนำมาธนกุล นาวา
52 จิรฐา ผลโภชน์ น้องสมุทร
53 ณัฐพัชร์ เชิดชูเกียรติกุล เลโอ
54 ปุณยานันท์ หิรัญศิริวัฒนา น้องปุณณ์
55 ณิชานันท์ กัยา ณิชา
56 รดา สมคิดสรรพ์ รดา
57 สุพัตรา วาจาสุวิมล จูนเนอร์
58 พิรดา อรุณธานี พาย
59 ลัลณ์ลลิล จันทราทิพย์ แทนใจ
60 ชื่นธิดา สุขสมบัติเสถียร น้องเหมียวเหมียว
61 วรรณภา ภู่ขำ น้องไอติม
62 เปรมปกรณ์ จิตถนอม เป่าเปา
63 ธาวิน กิจสกุล น้องวิน
64 ภรพัส นิลประดับ อัญญ์
65 ภีมม์ ไกยราช ภีมม์
66 อนันตพร จิตสุวรรณวานิช ปลายฟ้า
67 กัณต์ธีภพ มีอุดมกิจเจริญ วอดก้า
68 ภคนันท์ น้อยเวียง ไบร์ท
69 ชนันธร ตันเจริญ เอเบิ้ล
70 ศรันรดา สนธิไทย ปิญชาน์
71 ศุภาพิชญ์ จิตรปราณี ข้าวตอง
72 ศรัณย์ภัทร พันธุรักษ์ Santa
73 ธงชัย ศิริอัฐ เฟรม
74 พีรพล ผโลศิลป์ สกาย
75 กัญญณรัน เปรมวุติ จ๊ะจ๋า
76 สุทธิภัทร คนตรง ดารุส
77 ณิชา ผินจิรพงศ์ ณิชา
78 บุณยสุดา กลิ่งโพธิ์ ต้นข้าว
79 ธนาพสิษฐ์ สุวรรณหงษ์ วันพุธ
80 ญาดา แสงทอง น้องญาดา
81 ฝากขวัญ บุญคุ้ม มะลิ
82 โมนา สุวรรณกาญจน์ โมนา
83 ภัทรชน นราฟ
84 ปรัก กล้าแข็ง ทรีโอ้
85 พิชญา พละศึก พีช
86 พิชญะ รัชวรพงศ์ พีท
87 ดาริน ศิลปมงคลกุล เบบี๋
88 กฤติญา เลาวัณย์ศิริ เอญ่า
89 ภูมิพัฒน์ ขาวทอง อคิน

รอบวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 ตฤณภัทร ทองดอนน้อย ต้นกล้า
2 ธรรมชาติ ศนีบุตร ฮัคก์
3 แพรชมพู ปัดชาชม น้องอิ๊ง อิ๊ง
4 พิชญาวี ฉายรัศมีวงศ์ วีว่า
5 อินทัช เด่นนภาลัย มัสแตง
6 ชวัลวิทย์ กั้วะห้วยขวาง โอฬาร
7 ณัฐวุฒิ ภูเวียง ข้าวปั้น
8 พงศ์ภคิน เฉียงสระน้อย ภาคิน
9 ธนกฤต แก้นไม้หอม เมจิค
10 ธนกฤต จันพึ่งสุข น้องปืน
11 ปุณยพัฒน์ ทิพย์เจริญ ปุณ
12 ณชา หวังรัตนปราณี อลิน
13 เกวลิน พิพัฒน์เสถียรไทย น้องมิเกล
14 ภพธรรมศ์ จันทรขันตี ไทก้า
15 กิตติภณ ถมยาปริวัฒน์ พร้อม
16 พรพิพัฒน์ โพธิ์นอก เพื่อนเพื่อน
17 พาขวัญ ภูมิพระบุ นารา
18 ปุณณภา มีทรัพย์สิน อิ่มเอม
19 อลิสรา คำประเสริฐศิริ อลิซ
20 ฐิติรัตน์ มุกดา น้องโมนา
21 กุลจิรา ทิวากรศศิธร อองฟอง
22 ชิณกฤช พี่พานิช ชิณะ
23 อัครพัฒน์ วิศิษฏ์วัฒนกุล น้องพาร์ท
24 ปลายฟ้า วงศ์อรินทร์ ฟีนิกซ์
25 ภัทรธร ลิ้มรุ่งเรือง คีรี
26 อชิตภัทร อัศวประเสริฐดี อาโป
27 ปภาดา เดชเสถียร เวียงจันทร์
28 ชวนากร แสงเพ็ชร์ สกาย
29 รุ่งไพลิน​ อริยะกุลสิทธิ์ น้องไดมอนด์
30 ศศิรดา แผ่ทอง เอวา
31 วรปรัชญ์ ผิวขาว คชา
32 ธนพล ชุมแสง ปุณณ์
33 วรัญญา ศรีกาลรา วันพีซ
34 ชัชวินท์ วามะเกษ ชัช
35 รินลดา ศรีอาจ รดา
36 อชิรญา ธศุจัยณ์ นานะ
37 กิตติกวิน สายคำ ภาคภูมิ
38 สหคุณ สหชัยรุ่งเรือง คุณ
39 ญาโณทัย กวีศิริกรณ์ เวนิส


รอบวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 ณัฐภูมิ ซื่อตระกูลวงศ์ ต้นกล้า
2 กษิดิศ โพธิ์กระเจน วาดี้
3 ดรัณภพ เม้ยนรทา น้องพีวี
4 นาราชา จันทร์จนา บัลเล่ต์
5 ณัฐฐพัชร์ อัคระกรโภคิน
6 ภูมิพัฒน์ สง่าแสง สกาย
7 ณภัทร ปาลวัฒน์วิไชย มิกุ
8 ณภัทร สาริกะวณิช นิปปอน
9 อันยา ครูวงศ์ไพบูลย์ อันยา
10 รดา งามอัจฉริยะกุล แบมแบม
11 ธฤต วงศ์สามศร ฟินิกซ์
12 วินิชา ชูดวง ซูกัส
13 ติณณภัทร บุญมาก ต้นข้าว
14 ธนิดา จันทรีย์ น้ำหอม
15 พลพิจักษณ์ วลิตวรางค์กูร เนิร์ด
16 วิรัญชนา ยวงอักษร ปิญชาน์
17 พรรณภิพัส เหล่ามานิต แสตนด์
18 กานต์ธีรา เจียมประสูตร์ ฟินิกซ์
19 ณัฏฐธิดา ปัญญาสุพัฒน์ น้องน่านฟ้า
20 ณัฏฐ์ธนัช ชัยศิ​ริ​วิกรม​ ฟง
21 กันตวิชญ์ สมบัติใหม่ เฟรช
22 จิราวุฒิ นนสะเกต แกรนท์
23 ณัฐญาดา ใจดี ไอริณ
24 วรัณย์ เกตุศรีพงษ์ ปั้น
25 ปัญญพนต์ ชาภู่ทอง โยชิ
26 สิริธร บุญรัตนาคม เอด้า
27 ณัฐพัชร์ คชสวัสดิ์ กะเปอร์
28 อัศวิน เกิดอินทร์ ตุลย์

รอบวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 อเล็กซิส โทลีน อาบู-เอลซิบา วิสกี้
2 มิลินทรา แก้วพูลทรัพย์ มิริน
3 ปุณพจน์ อภิชาติโชคอนันต์ ปุริน
4 สิรินาถ บุญมา ออมสิน
5 พิมพ์นารา ฤทธิ์ไตรรัตน์ ปันปัน
6 ณัฏฐ์วรินทร์ แสงอุทัย ลินา
7 ปวรัตน์ พุฒิพรชัยวริศ สเกล
8 กลวัชร อินทจันทร์ น้องเนสที
9 ปัณณวิชญ์ สงวนจิตร์ ยูไนย์
10 ธารพระพร เปาอินทร์ น้องเอลี่
11 ดลธีร์ ฆะปัญญา กองทุน
12 นิชคุณ บัวอุ ใบโอ
13 เมธิศดา เทียบมา เอริณ
14 อนาคิน ทรัพย์ธานารัตน KEAN
15 ณิชารีย์ สีเสมอ เฌอเบลล์
16 พิชญ์สินี​ วนา​รัก​ษ์ตระกูล​ น้องนี
17 บุญญธร มาสันติสุข บุญหลาย
18 สุกนต์ธี พรหมกุล แสตมป์
19 พรนับพัน ณ ระนอง เซมิ
20 ณฐมน พนาดำรง เมษา
21 ปภิณวิทย์ ปริวัฒนากุล ออกัส
22 นภัตชญน์ มณีอินทร์ ตั้งใจ
23 กณิษฐา ตันหยงกุล อิณ
24 ศิริกัญญา จิ้นบัว น้องเจส
25 อดิศวร บัวชื่น เรสคิว
26 จิณณพัต อร่ามเรือง มะลิ
27 ปุณณพัฒน์ รักธัญการ กันต์
28 ชวัลณัฏฐ์ รักการ เลโอ
29 สัณหณัฐ อินทสุชาติ มิกซ์

รอบวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 ณัฏฐณิชา บุญสิน น้องจินจู
2 เมฑาวิณฑร์ ยศกลาง อินฑัธ
3 ชิตะยาภรณ์ หฤทัยถาวร นิด้า
4 วนิชา ลิ้มชาญสมุทร น้องไออุ่น
5 วรัณ บุตรศรีภูมิ วันวัน
6 ปวิช สมบูรณ์สิน ปัณ
7 พิชญะ ทับเอี่ยม เดก้า
8 เพชรไพริน แสนคำม่วง น้องมิลิน
9 ศศินา กันทะกาศ แบมแบม
10 สุภธัช สัมมารัตน์ เฟียต
11 ธนภัทร ลักษณารมณ์ ฟาร์ม
12 กฤตาณัฐ เหมหงษ์ จันทร์เจ้า
13 นราวดี ปานเจริญ มาร์แต็ง
14 วรโชติ สุนทรพจน์ ไปรท์
15 เพียงเพียร มโนวิทย์ เอม
16 สิรภพ แย้มมณีชัย โฟโต้
17 ธัญจิรา อัครนิจปิยฉัตร เอิงเอย
18 ณภัทร ใหม่ดี ภูมิ
19 ปัณณวิชญ์ โพธิขำ น้องปลื้ม
20 ณัฐภัทร ไชยพูน น้องฮิวโก้
21 พิชญภาคย์ เกื้อบุตร โชแปง
22 ศศิรกานต์ เที้ยธิทรัพย์ ตัวเล็ก
23 ภิญญาพัชญ์ สุขโข น้องผ้าไหม
24 ชัยญาณวรรธน์ ขัมภบูลย์ เณม
25 นิษฐา ลลิตาศรม น้องมีดี
26 ธรรมรัตน์ ศรีใส ปลาวาฬ
27 ณิชาภา ยลจอหอ พรีม
28 อพีร์ชญา พลับจีน น้องสตางค์
29 ปฎิภูมิ คำภาพันธ์ ข้าวปลูก
30 กมลชนก อนันต์สิทธิชัย น้องไบรท์
31 ซองมิน​ ลี ซองมิน
32 วรดิษฐ์ พุทธศรี ไอซ์
33 อัญมณี มากบริบูรณ์ อัญซีน
34 นิชาภา ศานติยานนท์ มิลิน
35 ปิยะวิศว์ สังวราภรณ์ เจได
36 พิมพ์ญาดา ถนัดงาน น้องมีนา
37 ณัฐวิโรจน์ เผือกผาสุข น้องพอเพียง
38 วรัญรดา จริยานพิวาทย์ เวนิส
39 เพียงเพียร มโนวิทย์ เอม
40 ปุญชรัสมิ์ ฤทธิโชติ ขวัญใจ
41 มณิสรา สะเทิงรัมย์ ทับทิม
42 นันทพัทธ์ สอดห่วง ไนน? (Nine)
43 ลภัสรดา ทองหล่อ พรีม
44 ณัฎฐ์ชญา กิตติรัตนโกวิทย์ เมโลดี้
45 จิระเดช เนื่องสุข นะโม
46 ณภัทร วสุสัณห์
47 ภารัณ ปิยทัสสี เพ้นท์
48 พรรณนภัสร์ ขำละม้าย นิชา
49 ณัฏฐพัชร วิทูรประสาทผล เนเน่
50 กรพิสิษฐ ชิตจิรา น้องนีโอ
51 กันต์ธร ชินเดช กันต์
52 จิตตพิชชา เหลืองสมบูรณ์ ไอวี่
53 พีรดา ลิขิตเนียมกุล อิน
54 เด็กหญิงภัณฑิลา โฆสิตรัตน น้องเปียโน
55 ธารธรรม รักษาแก้ว น้องโพธิ์
56 ปูมเมือง สีกันหา เมือง
57 อาคิรา คอร์นเฟลก
58 ภัทร์ธริน ตั้งศิริสกุลชัย นามิ
59 พราวตะวัน อายุการ พราว
60 กันตภณ คำมงคล น้องนะโม
61 เด็กหญิงพัชญ์ อินทร์ประสิทธิ์ น้องพัชญ์
62 พรินทร์พร จูงจิตรดำรงค์ เป๊บเปอร์
63 ภิญรดา ปลั่งแสงมาศ รดา
64 ณัฐวัฒน์ อยู่จุ้ย น้องกัปตัน
65 มุอีซ เรืองปราชญ์ มุอีซ
66 ณิชาภัทร ลาภรัตนากุล เคท
67 รัชพล อินทรบุญสม ฟู่
68 อัคเดช จันทร์กลิ่น เนตั้น
69 ภูมิพัฒน์ มงคลศรี โปรดหอม
70 สุพรรณิการ์ แซ่ลี้ ใบหยก
71 ฮัมซะฮ์ กรณีศักดิ์ ฮัมซะฮ์
72 สิริกร กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์ น้องรัก
73 อคิราห์ โกมลจินดา จินอู
74 ชินภัทร ซื่อสัตยาศิลป์ โคดี้
75 พีรพัชร วภัทร์วงศ์ ออดี้
76 จิณณะ ยอดแก้ว อินเทล
77 ชนายุส เรืองศรี ต้นน้ำ
78 มุอาซ เรืองปราชญ์ มุอาซ
79 นันท์นลิน เวียงจันทน์ น้องนารา
80 พอใจ แก้วบรรจง พอใจ
81 กฤตอร กรเกศกมล บีลีฟ
82 อลิชา สุขใส น้องลิชา

รอบวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 ภูกมล พันธุมาตย์ แคนตาลูป
2 รินท์ลภัส ชิตจิรา น้องนาโน
3 กชนนท์. วงษ์พินิจ เจได
4 ปณิธาน เที่ยงหทัยธรรม อะตอม
5 กฤษณพล โกมุทานนท์ กัทตุโซ่
6 ปาณิสรา นันต๊ะ นารา
7 กวินธิดา อ้นสุวรรณ ซิลมี่ย์
8 กรรชัย ไชยเรือน อาตังค์
9 พุทธคุณ เข็มแดง สมาร์ท
10 ชญาชล ธิติวัฒน์โสภณ นานะ
11 ธีรธาร ไตรพิพิธสิริวัฒน์ ธีร์
12 วาคิณ สุวรรณศรี คิณ
13 ณภัทร พุดเหียง น้องอคิน
14 กฤติน สุกร อาติณณ์
15 พัชรีพร แก้วสมบูรณ์ จ้าวแก้ม
16 ณัฏฐวี ปัญญาดี ดรีมมี่
17 นภษร สุขสวัสดิ์ น้องกอหญ้า
18 อรีน ขมิ้นทอง อรีน
19 ชินาธิป ศรีสุวรรณ ชีนุก
20 ภัควลัญชญ์ พรมสนธิ์ น้องน้ำใส
21 วีรภัทร เอื้อวรพิพัฒน์ บัตเตอร์
22 ณัฏฐกานต์ ภานุปภาพร น้องไข่มุก
23 ภัทรธร แย้มบาน แทนคุณ
24 นเรนทร์ สุมะตินันท์​ กีม
25 ศศิภารัตน์ เดชอุดม โนริ
26 พิมพ์มาตา คุณากรพิสุทธิ์ มาตา
27 เด็กชายภาคิณ สมวาที คูเปอร์
28 ธีรวัฒน์ สุนทรวรคุณ น้องอั่งเปา
29 จิรายุ เมืองขวา พู่กัน
30 ฉัตรมงคล ผึ้งทอง น้องต้นกล้า
31 อมีนา โต๊ะกู อันนา
32 นราวิชญ์ เกียรติกมลกุล เฟอร์รี่
33 อนาวินทร์ โพธิสูง มีค
34 นาวัง แยมโช วิชัยดิษฐ น้องนาวัง
35 ลภัสรดา สังข์อร่าม ลลิล
36 พีรดา นวรัตน์ ณ อยุธยา ฮาร์เปอร์
37 ก้องภพ บุญถาวร ลูกหมี
38 พีรณัฐ โพธิสมภาพวงษ์ น้องบิ๊กบอส
39 กฤศ รัตนาฤทธิ์นนท์ กฤศ
40 ธนกฤต คำทา น้องเนตัล
41 เตชิต บูรณปรีชา น้องดีเค
42 อิงขวัญ แสนกว้าง อิงขวัญ
43 วชิราภรณ์ ภูมินอก ฟ้าใส
44 อรฤชา บวรธำรงชัย อิ่มเอม
45 ณัจฉรียา ปล้องมาก น้องสตาร์
46 ณวัชร รุ่งเที่ยง ข้าวปั้น
47 ศศิวิมล โสธรรุ่งรังษี มิกะ
48 ธนนพ บินสุข เบสท์
49 ปภาวิน เนติทวีทรัพย์ หมี
50 ปริยทรรศน์ โคจรสวัสดิ์ น้องอิง
51 ปิยาพัชร เลาห์วีระพานิช คาวา
52 ธนรัญชน์ ดีทองอ่อน เฮย์เดย์
53 พีรดนย์ หาญประสิทธิ์ธาดา แอร์บัส
54 เอกมล ประสิทธิ์อานสกุล กันตัง
55 พิชญ์พงศ์ ดวงแก้ว ไทเทิ่น
56 สิริพานิชพงศ์ สุขจันทร์ น้องทาม (Time)
57 มนัสขวัญ ชื่นสุขสันต์ อันนา
58 ยศพัทธ์ สถิตพรอำนวย หยู
59 ณัฐญาดา ชัยรัตน์ รีวิว
60 อลิชา ชมถาวร ดาเนีย
61 วรนันท์ โตจรูญ โฟกัส
62 ธัญวีย์ รักเกียรติยศ ของขวัญ
63 ฮิมาวาริ ทาจิริ ฮิมาจัง
64 ธนาสถิตย์ สุขหล้า มีคุณ
65 รามิล อำนาคะ
66 ลาทิชา นิยมธรรม ปุณณ์
67 อติวิชญ์ นิลพยัคฆ์ น้ององศา
68 ชนิดา สุตัน เกว
69 ชลณภัทร พินิจนรการ น้องคอปเตอร์
70 กวิน จิรวรรณธร อาบิ๊ด
71 อนันญา ทิมนาค น้องฟร้อน
72 กฤษณพล เครือคำจิ๋ว น้องกวิน
73 ปัณณวิชญ์ สุชาติพงศ์ น้องออนิว
74 พัชรากร แก้วตุมกา พอส
75 ศิริมงคล แก้วบางพลี หมูกรอบ
76 วรุตม์ชล ศุลีธร เนิฟ
77 หิรัญกิตต์ พรสุจริตพงศ์ นาวา
78 ศิวัฒน์ แซ่เลี้ยว ซุปเปอร์
79 วชิรวิทย์ มีสาตร์ สกายวอร์คเกอร์
80 พิชยาภรณ์ ชื่นคำ มิลิน
81 ดญ.ณพิชยา สาเขตการณ์ น้องซีรี่ย์
82 ธนเสฏฐ์ ตรีระสหกุล เคนชิน
83 มารินลดา สนศิริ น้องบลูด้า
84 นรุจิระ เปรมปราโมชย์ ซัมเมอร์
85 ธนันต์ทัศน์ วิธินันทกิตต์ แมท
86 พิชญะ สาธุ สิงโต
87 เทพฤทธิ์ วิเชียรศรี บุญโฮม
88 กนกนภัส ราชพริ้ง นภัส
89 ชยาวุธ อุตราศรี ข้าวปั้น
90 ชุติกาญจน์ จินาสวัสดิ์ นารา
91 สุพัชรี ศรีพุฒ เจน่า
92 อัยย์ญาดา มณีแสงสาคร ไอดี
93 ปุณิกา ชัยวิจิตร น้องเมจิ
94 นภัทร มีพะเนียด ชะเอม
95 เด็กชายธนธัช อินทรศักดิ์ ฮอ
96 ภูริพิชญ์ พัชตระชัย Hero
97 วชิรวิชญ์ โพธิ์จำรูญ น้องเก้า

รอบวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 Mateo Ruiz Canela Ren Mateo
2 กิตตินี โกยกิม น้องทับทิม
3 ฐิติยา ส้มภา น้องไออุ่น
4 กัณภัทร สมุทรทองคำ ข้าวตังค์
5 ณัญจ์ธิชา บัวบาน กอเตย
6 ณิชาพัฒน์ สวยสม น้องนนท์
7 ตฤณวิน เอมมะ กวิน
8 ณัฏฐณิชา ยุติธรรม เรเน่
9 พิรญาณ์ แก้วรุ่งเรือง น้องนาโน
10 เนตร์วรินทร์ สัตยขจร พรีม
11 นัฐธิดา ชุมทองโด น้องอัยด้า
12 ชรินทร์ฐวัฒน์ หิรัญสุนทร เต็ม
13 สิรภพ อาทรวรางกูร ชูก้า
14 อัญญรินทร์ ราชอ่อง อริน
15 ญาดา รุ่งเจริญ น้องมายด์
16 ชยพล ดิเรกศรี ปาร์ตี้
17 ชาลิด และไหม เลซ
18 กวินภพ ดาวจรัส รุชดีย์
19 อารยา ป้อมบุบผา จีน
20 นภัสสร สุทธิวัฒนกุล นานา
21 นนทชา เรียวสถิรธร ลินด์
22 วรภพ คล้ายใยทอง คอปเตอร์
23 อรยา ศักดิ์สมิง รัน
24 ณธิดา อ่อนอุระ สกาย
25 ภูมิพศุตม์ เนตรโพธิ์แก้ว น่านฟ้า
26 ธัญยรัตน์ ทรัพย์เย็น น้องชะเอม
27 ลัลน์ลลิตต์ พวงศรี ชิริน
28 ซามีย์ หมื่นทอง ซามีย์
29 นันทัชพร ใจซื่อตรง น้องสโนว์
30 กฤตภาส นิลกำแหงวงศ์ น้องพอร์ช
31 ปุญชรัสมิ์ ฤทธิโชติ ขวัญใจ
32 รัฐวรรณ สนามชัย พอใจ
33 กษิภักดิ์ บุญเชื่อม เนเกฟ
34 รติ ศิริสมบูรณ์ คุณหลาน
35 ณัชพล ขินทอง น้องเวหา
36 ธนธรณ์ สุขสมกิจ ไบร์ท
37 ภาวิญญ์ ภูษาทอง ภาวิญญ์
38 ปัน ม่วงศิริ เอเดน
39 กชกร แดนเงิน กั้ง
40 บวรวิทย์ ลิขิตมงคลพาณิช ไกด์
41 ณิชา หวินหนองไผ่ ณิชา
42 ทอปัด ภักดีโรจนกุล พลัม
43 พิชญภาคย์ ราชพรรณา กิง
44 ปัณณพัฒน์ นิธิเตชเศรษฐ์ บีเบส
45 ภูริชญา ผิวงาม แอร์พอร์ต
46 ธนภัทร หวายนำ มาร์ช
47 กฤฒิเดช ขันทองดี เชอร์ล็อค
48 ปารณีย์ ทรัพย์ดีมั่นคง สโนว์
49 เมธาสิทธิ์ ไวทยะชาติ ปังปอนด์
50 ปัณณวิชญ์ วิริยพานิชกุล น้องไนซ์
51 รฐนนท์ วงษาลาภ น้องแทนกาย
52 ภาคิน รุ่งโรจน์ น้องฟาส
53 ศิวกรณ์ โพธิ์เผื่อนน้อย ออโต้
54 พิชญากร มีสุข น้องบีม
55 ณัฏฐธิญา เกรียรัมย์ น้องแวนด้า
56 อันดา อภิวัฒนเสวี อันดา
57 กิตติพัฒน์ บุริวัฒน์ อันซีน
58 ณัฐวศา อัตวิชา Jigsaw
59 กลมภพ เขียวพิมพ์ แมมมอธ
60 เพ๊ญณี สุดจิตร์ เรย์
61 ธัญญ์ เสถียรมั่นคง ธัญญ์
62 ปุริมปรัญ สอยกิ่ง ป้อนข้าว
63 พาขวัญ รักษ์ทอง น้องเอญ่า
64 อคิรา ลีลาสงวน น้ำเหนือ
65 สุพิชญา ชูราศรี น้องพีช
66 อรกัญญา บุญประทีป อลิน
67 ชญานนท์ เจริญรัตน์ นนท์
68 ชลธร ดูเบ โซดา
69 ดลพร หาญมุสิกวัฒน์กูร น้องพาย
70 ณัตฐสิตา เธียร์ญ่า
71 นันท์นภัส สราภัสสร ยี่หวา
72 ศุภสัณห์ ใจแสน น้องโบ๊ท
73 ปภาวริน คงคคาศักดิ์ศิริ แฮมแฮม
74 ณกมล เยาวมาตย์ ถุงแป้ง
75 ปุณยนุช จรุงพรสวัสดิ์ ยาหยี


รอบวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น.
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 นภวัต อ้นโม เวหา
2 Nakhun Suphawechraksakul Nakhun
3 สุริยันต์ ผานิช มาสเตอร์
4 เกตุสุดา โปรยสุรินทร์ น้องแพรวา
5 ซากีฟ อุสมาน ซากีฟ
6 ศิวัช ศรีณรงค์ ดีน
7 ณัฐธยาน์ ลี้วารินทร์พาณิช สโนว์
8 คุณัชญ์ ปัดตายะโส คุณ
9 ธันยพัต ศุขกลิ่น น้องแอ๊บบี้
10 นิธิศ นรรัตน์ประสิทธิ์ น้องข้าวโพด
11 ธีษ์พัฐ รัตน์น้ำใจชน น้องธีษ์
12 ปธานิน ชิโอย่า น้องภีม
13 ณพิชยา สาเขตการณ์ น้องซีรี่ย์
14 อัสสชิ ธนการโกวิท น้องเอชิ
15 พศรยา โชคบัญฑิต พริ้ม
16 กวินวัชร มาทับพงษ์ ติวเตอร์
17 อิสรินทร์ ธัมมจิรังศรี ออก้า
18 พรพิลาส สถานทรัพย์ อาดาร์
19 อรรถพันธ์ อภิจิรวัฒฑ์ นักรบ
20 กวีวัธน์ วะชุม องศา
21 สวิชญ์ญา คำทุม น้องดอลลี่
22 ณัฐนันท์พร กุสุโมทย์ เอิงเอย
23 ญาณภัค ไชยแสง พอเพียง
24 ชัชชญา อึ้งเจริญ ติว
25 ธาม ตรังไพศาล น้องธาม
26 จุฑาธิป บุตรดี MY WORLD
27 พัทธดนย์ จันทร์เมืองไทย น้องฮัสซาน
28 ปวรรุจ วงษ์รักไทย โปรด
29 วัชรพล อินทรสกุล น้องกัปตัน
30 กีรติ สมสุข น้องไนตรัส
31 พีรภัทร แพงไกรษร อาเดล
32 เมธาวินี ทองหล่อ น้องนัจมี่ย์
33 วชิรวิทย์. ประกายรุ่งรัศมี น้องจีเนียส
34 นรีรัตน์ เลาหทวีโชค ณารา
35 นนทพัทธ์ ตั้งดำรงมงคล ฟินน์
36 ธีรพัฒน์ ชาตะยะธรรม น้องเมกเกอร์
37 กัญณัฏฐ์ พงศ์ศักดิ์กมล มันนี่
38 ณัจฉรียา ศรีธรานนท์ ดิสนีย์
39 จิรัชญา ทองงาม อัรวา
40 สิรวิชญ์ นารถสมบูรณ์ น้องเต
41 จิดาภา ผิวอ่อน โฟกัส
42 พนธกร พงศ์พฤฒิพันธ์ โอโซน
43 พีรดา ช้างเพชร น้องพรีม
44 รณดา แวดวงทอง อิ๊น
45 คุณธรรม ทองประจง น้องเจ้าคุณ
46 ปิญชาน์ เสือสว่าง บาร์ตั้น
47 อรปรียา คันธานนทื อาโป
48 ปภิณวิช เกิดสุวรรณ เปปเปอร์
49 พีรพล ไตรพร มิวนิค
50 ภูริช คำหอมรื่น ดิน
51 วรีชภา​ ชาติ​พงศ์​ น้องเอมม์
52 ฐานพัฒน์ เดชา น้องวินเนอร์
53 กัญญาภรณ์ เปี่ยมดี น้องต้นรัก
54 ทรัสต์ ลือเวศย์วณิช ไนตรัส
55 เจนนิษฐ์ เหรียญเจริญกิจ Jennis
56 กัญญาพัชร มโนพัศธนาภา ออร่า
57 พีรวัฒน์ รวยสันเทียะ ก๊วยเจ๋ง
58 อัณติกา เขียวชอุ่ม เวลา
59 ราชเดช ดีโนนอด แอนฟิล
60 นารา เมธาจิตติพันธ์ โฟโต้
61 จิดาภา ตันติธาคร อันดามัน
62 ศีลศลัณ ตั้งจิระศิลป์ ฟีนิกซ์
63 นันท์นภัส พึ่งเสือ ไบร์ท
64 ชวัลวิทย์ ไพชยนต์ฤทธา พะนาย
65 วนิชยา เอี่ยมสมุทร พริกแกง
66 ธีธัช สุดดี ธีธัช
67 อัครเดช สุขแก้ว ตะวัน
68 ธนัชเตชินท์ กิ่งสุวรรณวงศ์ ธามไท
69 ณัฐปภัสร์ ทองคำ เกรซ
70 จิราณัฐฐ์ สินธวาชีวะ ณัฐจิ
71 ณคุณ ศะศิสมิต แอสเปอร์
72 พิมพหล ช้างงาม น้องต้นบุญ
73 พรชนก พันธ์ยิ่งยก หวานใจ
74 ธีรดนย์ สุธาสถิตย์ชัย ตะวัน
75 ก่อการ วรรณึกกุล ก่อ
76 เนวิกา เรืองบรรจง เนเน่
77 วรัทยา ศรีทองสุข สมายด์
78 เอมิกา อาคมวัฒนะ เอพริล
79 ณัฏฐณิชา ปัญญาดี อัยรีน
80 เจริ้งเซิ่ง หลิว เป่าเป้
81 อชิรวิชญ์ ปาละ คีตะ
82 อันดา ศรีวิสาร อันดา
83 อภิชานนท์ แซ่เตีย โชกุน
84 ศิวา ศรีธรรมวุฒิ เพเซอร์
85 ณัฐชยาภรณ์ ขิมโคกกรวด ปลายฝน
86 ชยาวิชญ์ นาเมือง น้องเฟมัส
87 พัชรดล เดชเสรีกุล Sky
88 อิสรีย์ แสงสุวรรณกิตติ บีเลิฟ
89 พิมนารา กิตติสุพัฒน์ มิลิน
วิธีการแข่ง :

1. น้องๆทุกคนจะต้องแสดงบัตรสมาชิก BBB พร้อมรายงานตัว
ณ จุดลงทะเบียนก่อนรอบการแข่งขั


2. ต้องสวมถุงเท้าลงแข่งขัน

3. น้องที่คลานเข้าเส้นชัยในลู่ของตัวเองได้เป็นคนแรกจะเป็นผู้ชนะ (โดยจะแบ่งเป็นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ)

4. หากเข้าเส้นชัยในลู่คนอื่นจะไม่ถือว่าเป็นผู้ชนะ และถ้ายังไม่มีใครเข้าเส้นชัย ผู้ปกครองสามารถอุ้มน้องกลับเข้าไปในลู่ตัวเอง โดยต้องเริ่มจากจุดที่กรรมการชี้เท่านั้น

5. ห้ามผู้ปกครองเข้าไปในสนาม เว้นเสียแต่กรณีข้อ 4 หรือน้องคลานออกนอกสนาม ผู้ปกครองต้องอุ้มน้อง กลับเข้าไปในสนามโดยเริ่มจากจุดที่กรรมการชี้เท่านั้น

6. ถ้าผู้ปกครองท่านใดล้ำเส้นเข้าไปไม่ว่าจะเป็น แขน ขา หรือ อวัยวะใดๆ น้องจะถูกปรับแพ้ทันที ถึงแม้จะเข้าเส้นชัยได้ก็ตาม

7. ในกรณีที่น้องลุกขึ้นยืนหรือเดินในขณะแข่ง ทางคณะกรรมการ จะตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีระยะเวลาการแข่งขันทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง


เงื่อนไข : ในวันแข่งขันจริง ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุระหว่าง 6 -12 เดือน
ในขณะแข่งน้องลุกขึ้นยืนหรือเดิน
คณะกรรมการขออนุญาตตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
บัตรสมาชิก BBB สามารถสมัครได้ที่หน้างานเลยค่ะ โดยมีค่าใช้จ่าย 100 บาท


wink
มัคร Member Card ใหม่ จะได้รับแพ็คเกจสมาชิก (โดยหัวหมีหลังบัตรไม่ถูกใช้เลย) ดังนี้

•Gift Voucher ส่วนลด On Top สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการ รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

•สิทธิ์จับไข่ลุ้นรับรางวัลใหญ่ภายในงาน ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
•แผนผังงาน และ Shopping list

•สิทธิ์ร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เช่น BABY กะดึ๊บๆ, BABY บะรื๊นๆ,BABY แดนซ์ๆ

•Gift Set สุดพิเศษท่านใดที่เคยลงแข่งขัน (ระหว่างวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 )และได้รับรางวัลที่ 1-4 รางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้ว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ลงแข่งขันอีก เพื่อเป็นการแบ่งปันโอกาสให้เพื่อนๆครอบครัวอื่นมีสิทธิ์ได้รับรางวัลด้วยเช่นกัน หากทีมงานตรวจสอบทราบภายหลังว่ามีการลงแข่งซ้ำ แม้ท่านจะแข่งชนะก็จะไม่ได้รับรางวัลใดๆจากการแข่งซ้ำอีก

*ผู้สมัครแข่งคลานที่ลงทะเบียนแข่งคลานแล้วถือว่ายอมรับในกติกาทุกประการ


* *สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสมัครมาล่วงหน้า ให้พาลูกน้อยมายืนยันการสมัคร พร้อมนำบัตรสมาชิกงาน BBB มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนแข่งคลาน ด้านข้างเวทีกิจกรรม ก่อนรอบการแข่งขัน 20 นาที
***ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ของรางวัลและกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลุ้นรับฟรี !! รถเข็นเด็ก Aprica รุ่น New Stick จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 23,900 บาท
ครอบครัว BBB สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี
ครอบครัว BBB สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี
กิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ กิจกรรมแข่งคลานแห่งชาติ
กิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ กิจกรรมแข่งคลานแห่งชาติ