ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
Sponsors
view all
Banner
view all
News
Share
ประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆที่ได้แข่งขัน "Baby บะรื๊น บะรื๊น" ในงาน Thailand Baby & Kids Best Buy...BBB BIG ครั้งที่ 28ประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆที่ได้แข่งขันกิจกรรม "
BABY บะรื๊น บะรื๊น"
ในงาน
Thailand Baby & Kids Best Buy...BBB BIG ครั้งที่ 28
วันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์


น้องๆหนูๆที่มีรายชื่อ ท่านผู้ปกครองสามารถมารายงานตัวน้อง
ได้ที่โต๊ะลงทะเบียนแข่งคลานด้านข้างเวทีกิจกรรม
ก่อนเวลาแข่งขัน 20 นาที


สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรสมาชิก BBB หรือ ช็อปเพื่อลูก
2. วัดความสูงน้องก่อนเข้าแข่งขัน รอบวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น
1 ไอรดา เรืองศรี น้องไอร์
2 ธราธร สิทธิมงคล อาธาม
3 ชยพล อุทัย ยูโร
4 รัชชานนท์ สัญญเขตร์ ฮาร์ท
5 ปวนากร สาระนันท์ นารา
6 รติ ซิ้มประเสริฐ ฟู่จิง
7 วาริท สิงห์สถิตย์ ออโต้
8 อมรสิริ น้อมผล ออมสิน
9 รดา นิ่มนวล ซารุ
10 ชนาธิป แก้วหานาม ฟาเดล
11 ฉัตรกวินท์ ศรีศักดิ์อนันต์ บากิ
12 ธรรญธร เพชรศักดิ์วงศ์ มิลค์มิลค์
13 เด่นชัย โกมลวาจ ออเดรย์
14 ปพิชญา ยันตะพานิช อุ้มอั้ม
15 ปัณณ์ น้อยพานิช ข้าวปั้น
16 กวินทรา ศรีษะนาราช จั่นเจา
17 ปุณณดา กุศลวงษ์ เอวา
18 ชัชวรินทร์ เสาเเก้ว น้องธีมธาม
19 ภาคิณ เกิดกมลคุปต์ อายู
20 พนิตตา ม่วงทิม แซนต้า
21 ปรัชญา จริยาธนกิจ น้องพีซ
22 นิพิชชา ทาดำ น้องของขวัญ
23 ปริชมน สุขย้อย ลูกแก้ว
24 ดาวิสรา บูรณะโอสถ ขมิ้น
25 วัชรวรรณ พันมหา ขนมผิง
26 ธชยปกรณ์ ชมชื่น น้อง มาวิน
27 สิริณ สฤษดิพันธุ์ สิริณ
28 พิรดา ฟักนิกรณ์ รดา
29 ภคนันท์ ลาภรัตนาภรณ์ ไลอ้อน
30 พีรดา บัวอินทร์ รดา
31 เอมเมอเริล กองสินธ์ อูเวเคว่ น้องเอม
32 ณัทณิน สุภารุสร ณินณิน
33 ศรัณย์รัชต์ อังศุเตชวามล แซลม่อน
34 ฐิตามินทร์ ศุภเลิศจิระโชติ มินนี่
35 อัญชลีพร รุ่งแจ้ง แก้มบุ๋ม
36 สิริยุญ ชุ่มเย็น น้ำปรุง
37 ปัญญ์นภัส อำนาพร อลิน
38 คุณภัทร สุขสมบัติ มาวิน
39 ศิวกร งามชำนัญฤทธิ์ ชานติ
40 ณัชชวิฐษ์ ปัญญาณ์ธรรมกุล เปนไท
41 ปุณณฤทธิ์ เอี่ยมหฤท ปุณณ์
42 อติภัทร ษัฏเสน ไตตั้น
43 วรวรรณ โสภณวัฒนเสวี ขวัญเกล้า
44 นรภัทร แซ่ตั้ง น้องบัตเตอร์
45 อริญชย์รักษ์ กิจบำรุง น้องเก้า
46 อรณิชชา วราธนสิน มิลิน
47 ดาร์ลิงตัน จูเนียร์ โอนู-นวินญา จูเนียร์รอบวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น.
 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 อณุภา โลเกศกระวี อลิส
2 ธนัฏฐ์ภร วงศ์พิทักษ์ อันอัน
3 พรยุพา ใหญ่กว่าจินดา หนมปัง
4 พีรดา บัวอินทร์ รดา
5 ธนธัศ มามวลทรัพย์ ต้นไม้
6 พสิษฐ์ ภักดี เตเต้
7 นวิน กลิ่นทอง นิจิ
8 ดิเรก คงคำ น้องเดล
9 ชยพล ทิพย์ประเสริฐสุข คอปเตอร์
10 วีราทร สุธรรมมา มาวิน
11 ศุภพิชญ์ เจริญฟุ้ง ศิลป์
12 ณทยา ทิพยโอสถ ปลาดาว

รอบวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 ณัฐวรรธน์ วามวิทย์โรจน์ พอร์ช
2 ณัฐรีย์ยา อมรพันสุข ตะบิ๊ว
3 ฐปนกุล ชาประเสริฐ ภูผา
4 ไอยวริญ เกษมสานต์ นีน่า
5 ชวนากร แต่งสุวรรณกิจ ฌอน
6 อธิวัฒน์ นิรันตราย ออสติน
7 เด็กหญิงวิรุฬห์รัตน รังสิมาหริวงศ์ น้ำมนต์
8 ศุทธดา เอี่ยมคง โอกิ
9 กันนพงศ์ คณะครุฑชัยนันท์ ภาคิน
10 วรนารา อินทมานนท์ นารา
11 นราวิทย์ ทองนาค น้องโฟกัส
12 จิรัฐฏ์ เตชกนก เฮจิ
13 ภูฟ้า แก้วรัตนปัทมา เมลจัง
14 ถิรสกุล ชาประเสริฐ ธารา
15 ศรัณรัชต์ อังศุเตชวามล แซลม่อน
16 ณัชชาภา เพชรศรี ขุนหนู
17 อาชวิน เสียงลือชา น้องกัน
18 พัฒน์นรี น้องพราวด์
19 บุณยกร นาคชูแก้ว ปันปัน
20 สรวิชญ์ สีดา โฬม
21 สุประวีณ์ ทานิต ข้าวเจ้า
22 สรัลลักษณ์ พระโสภา ลินิน
23 ชัญญภัทร บุญยัง


รอบวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น.
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 นิธิศ ทิพาระดี เทอร์โบ
2 พชรดนัย รอดกรกุล นาวา
3 กานต์พิชชา วิกิตติกรกุล เฟลอร์
4 อชิระ ทองเพชร ดีบี
5 นนท์ณพัชร์ ศิริรัตนกุลชัย ซินซิน
6 ศุภดิตถิ์ พลายประเสริฐ์ ช้อปเปอร์
7 กมลวิช ตีระจินดา โฟโต้
8 ศิรภัสสร อนันต์สุขสมศรี เอวา


รอบวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.
 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 มนัสนันท์ ศรีเสวก มัดหมี่
2 กมลวรรณ. พงษ์สุวรรณ ไอติม
3 กิ่งญาดา สอสุธรรม ญาดา
4 สิธภูมิ์ รักกสิกร ภูมิ
5 กันยกร อรัญญามืตานนท์ ชะเอม
6 กันต์ฤทัย. หัสไทย น้องใบข้าว
7 นพเก้า แสงขาล เอิงเอย
8 ณัฐธยาน์ วิวัฒน์วงศ์ธร มะนาว
9 จิตภิวัฒน์ พวงพุฒิ์ จิต้า
10 ฐิติวรดา บุญรอด
11 เด็กชายกตัญญู เนตรบูรณะ กตัญญ์
12 ธนกฤต สิริภัทรคุณากร เตตริส
13 ปฎิภาณ ยังสุดใจ สกาย
14 วีรินทร์ทิรา นุ่มหอม อาธีน่า
15 อุรัสยา กิ่งแก้ว เอญ่า
16 วริษฐา ฉัตร์บรรยง ชมพู
17 วชิรวิทย์ ไกรเกียรติสกุล ข้าวปั้น
18 กวินวัฒน์ หยังหลัง วินวิน
19 ชวนากร แต่งสุวรรณกิจ ฌอน
20 กัญญาวีร์. กล่อมประเสริฐ น้องเอวา
21 ภรินดา พรหมชัย ภริน
22 ญาธิดา อินคล้าย กะทิ
23 ณัฐวรรธน์ งามวิทย์โรจน์ พอร์ช
24 ปิยสุดา น้อยเจริญ น้ำแข็ง
25 เด็กหญิงณัฏฐ์ฐิรา แก้วเนียม พอใจ
26 ณัฐวรรธน์ จรรยารักษ์ น้องดาต้า
27 นาโอะ โยชิอิ นาโอะ
28 เนตรนรา สุวรรณปทัง เนเน่
29 ภูมิภัทร มานะนาวี เปปเปอร์
30 ปิยสุดา น้อยเจริญ น้ำแข็ง
31 ปัณณทัต บุญธนรักษา น้องกันต์
32 กิตติชัย รุ่งเรือง นะโม
33 วริษฐา โอ่ประเสริฐ เพิร์ล
34 อชิรวิชญ์ ปัญญาวิเศษพงศ์ ชิริว
35 ชนัดดา ไทยขำ น้องปรายฟ้า
36 กัญจนพรรณ แก้วโกสุม จ๊ะจ๋า
37 พระพาย ทองสว่าง พระพาย
38 ทักษกร เกียรติลัภนชัย แสตมป์
39 นวภรรค งามเสงี่ยม อัยด้า
40 สุพิชชา ดาวแก้ว มีนา
41 กรวรรณ แซ่จู น้องเกล
42 อานาคิน เกตุสมิทธิ์ ปังคุง
43 ณุศภัฒค์ชญา ไชยชาดา เพนกวิน
44 ดลธี แก้วก่อง มะกั้ง
45 พลอยนิชา กิติพันธ์กุล แจมมี่
46 แทนฤทัย กิจศิลป์ชัย แทนแทน
47 ปภาวิน คำมาบุตร ออโต้
48 ปัณชญา เขจรนิตย์ ข้าวแป้ง
49 ภัทรชนก แสงมาน เด็กโม๊ะ
50 กมลวรรณ มณีกุลจิตรประศาสน์ น้องมีนา
51 อลินดา สังข์มงคล อลิน
52 วชิรวิชญ์ สิงห์ทองชัย ตะวัน
53 กัญญ์สินีณัฐ แจ่มกระจ่าง น้องแอล
54 อัยย์รฎา โอภาสรัตนากร ไอติม
55 ปวิช กิตติวินิชนันท์ ปั้น
56 ทยากร อินฤดี/ทิพย์รดา อินฤดี กู้ด/ไน้ซ์
57 ชญาพร ขันสุวรรณ น้องพรีม
58 ภาคิน กลิ่นมาลัย อาดีฟ
59 วิวัฒน์ชัย การัมย์ น้องหรรษา
60 ธนบดี สมนึก อิคคิว
61 ธัญธร ภู่แส กานพลู
62 กลวัชร มโนรมชัชวาล
63 ธีรพิชญ์ ดุรงค์กนกพันธ์ ข้าวเจ้า
64 ธนาธิป ตัสมา บัตเตอร์
65 วีรยานนท์ รองสวัสดิ์ เกล้า
66 ภคนันท์ ลาภรัตนาภรณ์ Lion
67 อัญญารินทร์ ศรีวโร น้องอีฟ
68 จิรดา ใจขันทะ เค้ก
69 ศิรเมศร์ สีทองประเสริฐ ฮาร์เล่ย์
70 อลัณดา ชิพเพ่น มิลาน
71 สุภัสสรา โมคภา น้องเฟรนลี่
72 อตินุช วัชรเตชาวานิช นับตังค์
73 พุฒิวุฒิ แสงสุทธิเศรษฐ์ น้องมอลต์มอลต์
74 กิตติชัย รุ่งเรือง นะโม
75 พนพงศ์ มะลิงาม น้องภู

รอบวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 วรวลัญช์ กิติญาณทรัพย์ พรีม
2 Ritthiya Ritthidech Ami
3 เอมิกา แพ่งสภา เอมิ
4 ปัณณวิชญ์ ปัญญาสกุลวงศ์ ไททัน
5 นราวิชญ์ แย้มรอด องศา
6 พรรธฤต ดวงทิพย์ เจ้าเอื้อ
7 พัสกร เขียวสอาด น้องพัส
8 อคิน พูลศิริ อคิน
9 ปัณณทัต ทัตตากร เทมส์
10 ญาณภัทรกวิน ดาวเรือง อาโป
11 กฤตเมธ จำเดิมวุฒิวัฒน์ น้องเมฆ
12 ณัฐพัฒน์ พินิจวัฒน์ มินตั้น
13 นันท์นภัส วดีศิริศักดิ์ การ์ตูน
14 ภวัต ชมภูหอม วิ้น
15 ธนกฤต สนั่นวงศ์สังข์ น้องบอส
16 รวิสรา บุญศักดิ์ พาสต้า
17 ปภาวิน รัตนบุรี วิน
18 พัชร เศวตทิฆัมพร อาโป
19 กมลวิช ตีระจินดา โฟโต้
20 ภัทรบดินทร์ ลิขิตทัศชูวงศ์ ลีโอ
21 ดาวิกา บารมีพรพยุง เกล
22 ภัทราพร ฮิงสาหัส อัสมา
23 ปวีณ์ธิดา แก้วเพชร น้ำน่าน
24 ภวัต แก่นสุวรรณ์ อากิ
25 ภัทรนัน ธนาคมชาคร ผิงผิง
26 พรพรรณ เพ็ชร์พนมพร ฟ้าใส
27 พุฒิเมธ พรหมทา เจเจ
28 ปวรุจน์ รูปสวย เฌอแตมป์
29 ปณิธาน ชูสินธ์ นิทาน
30 พนิตตา ม่วงทิม แซนต้า
31 เขมรัช วิเศษสิงห์ เจเจ
32 อรัลรักษ์ อารักษ์วาณิช น้องเกรซ
33 ปารวี ธรรมนิตยกุล สกาย
34 ชฎายุ วายุครุฑ พอ

รอบวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 พลอยลลินณ์ บุญครอง ซีรีน
2 ชนาวีร์ บินรามัน บัซรี่ย์
3 อนาวิน ปานสวัสดิ์อน กัณฑ์
4 ขวัญฤดี สร้อยอุทา น้องพริ้ง
5 ณัฎฐพล ชะอุ่ม ซูกัส
6 จิรพันธุ์ โตสวัสดิ์ กัน
7 กษิรา เขียวพุฒ น้องนะโม
8 ธัญญาภรณ์ เพ็ชร์ทอง น้ำมนต์
9 อนันต์ธนา มานะประสพสุข เจ้าคุณ
10 ธัญญาภรณ์ เพ็ชร์ทอง น้ำมนต์
11 ขบูรชัย จิวระโมไนย์กุล ปอร์เช่
12 ชัยพัฒน์ ปิยะศักดิ์กุล เคนตะ
13 ภูมิภัทร ผาพันธ์ น้องรันเวย์
14 เสธนา คำภาพันธ์ ข้าวปั้น
15 ณัฐธีร์ เสนารัตน์ ณีฐธีร์
16 นนทกร ศรีณรงค์ ภูมิ
17 นนธวัช ธรรมบวร กัปตัน
18 ณัฐกฤต สุขเจริญ ออโต้
19 ณัชชา มินสุวรรณ อนีซ่า
20 อรุณรัตน์ คงเจริญ อุ๊งอิ๊ง
21 นาราภัทร สุพรรณนอก น้องปาโต้
22 นลินนิภา เจริญพงษาพันธ์ นารา
23 ธนเดช เกียรติกุลไพบูลย์ น้องเกล้า
24 นันทภพ แก้วระคน น้อต
25 ณัฐฐ์ฐนนท์ แก้วโสธร ปลาวาฬ
26 จิณณพัต เฉลิมช่วง มะยม
27 ปัณณทัต ผลผึ้งบุญ คีริน
28 ชนัญธิดา แสงประจักษ์ น้องเอ็นดู
29 เนเธิน บูลเมอร์ เนเธิน
30 ภูริพัฒน์ โพธิ์พรม เตโช
31 พลอยชมพู พรมโคต ลิลลี่
32 ณารา อบมาลี ณารา
33 ดานิตา ลักษมีธนสาร ซันซัน
34 บุลากร นันทศรีรัตน์ จั่นเจ
35 ชญาพร ขันสุวรรณ พรีม
36 อุรัสยา กิ่งแก้ว เอญ่า
37 พัฒนศักดิ์ พัวตะมะ ฟอร์ช
38 สุภญา มณีวาศ พัตร
39 จัทราภรณ์ เรืองแสน น้องดีดี
40 ธราภัท เจริญสุข ซันซัน
41 ชนินธร รุ่งเรือง มาวิน
42 ณชมน ชูชัยเจริญ นัทเชล
43 กฤษฎิ์ติธีร์ กิจปรีชาวนิช น้องเก้า
44 พลอยลลินณ์ บุญครอง ซีรีน
45 พรนิชา พึ่งสำโรง แก้ม
46 วรวลัญช์ เพ็ชรสุ่ม ลูกชุบ
47 วีร์สุดา สุทธิวรรณารัตน์ อลิซ
48 พชรดนัย รอดกรกุล นาวา
49 วรพล จันทนา น้องจ๊าด
50 ศิวัฒน์ มะละกิมะ มุนซิร
51 ณิชพน ฝูงทองเจริญ ณนณ
52 นราวิชญ์ เลิศสลัก เฮียไบร์ท
53 จิณณปภา ขำมิน นัยด้า
54 พชรพล เพิ่มพลาดิศัย  แซลมอน
55 บุญญเรศวร์ บุญสำราญ เปเปอร์
56 ติณณ์ญาดา เปี่ยมประวัติ น้องแสตมป์
57 ณัฐพล อินเอี่ยม กัปตัน
58 ศุภกิตติ์ อยู่คง เอฟ
59 อชิรวัชร์ เอี่ยมสำอางค์ ออมบุญ
60 พิชญาภัคร์ ชมายกุล รถเฟอร์
61 อภิธาร สุชวลิต เมาน์เท่น
62 อนัญญา อุดมลาภ กัส
63 กิตติธัช แซ่ฉั่ว กัปตัน
64 ภูษิต นางาม กัปตัน
65 ณัฐณิชา พรหมสุนทร ณิชา
66 อติวิชญ์ บุญชู อาร์ตี้

รอบวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 พิชญ์ชิชา บัวทองวรวิทย์ พิชชา
2 ศักย์ศรณ์ ชุ่มเพ็งพัน ออโต้
3 กฤตถัค กาญจนวิโชติ มิดเวย์
4 กนกรัตน์ บุญเจริญ แก้มใส
5 ชลภัทร พรมวงค์ แมทช์
6 ธนภัทร ชูจันทร์ จูเนียร์
7 อารดา สารสิทธิ์ เอแคร์
8 เรย์นวัต เลาหนิวัตวร ิเรย์เจ
9 วรวลัญช์ วงษ์จันทร์ กรีน
10 ภูกวินทร์ ประกิตติกุล ริวคิน
11 โชติชยุตม์ รอดสาตรา คอปเตอร์
12 ธนากร รักษิตานนท์ น้องกิ๊ฟก๊าบ
13 ณัฐภัทร พริ้งเพริศ อั่งเปา
14 พรพรรณ เพ็ชร์พนมพร ฟ้าใส
15 ทฤฒมน กลางวาปี มีตังค์
16 นนธวัช เตียวสมบูรณ์กิจ นน
17 ณัฐภัทร พริ้งเพริศ น้องอั่งเปา
18 ณัฐดนัย พอร์ช
19 ศนันธฉัตร กาญจนวิไล เพิร์ล
20 ทินกร บุญภักดี ปูน
21 กวินภพ บัวระบัติ ต้นกล้า
22 ภวัต แก่นสุวรรณ์ อากิ
23 ณธรรศ วงค์สอน น้องต้นกล้า
24 ปภิณวิทย์ ชำดำ น้องเซน
25 นวฤทธิ์ พรเพชรฤกษ์ น้องออกัส
26 อารยา ทองดีนอก น้องอาย
27 กฤษฎิน กันทะวงศ์ อินชอน
28 ชยพล กรุณา เต้ย
29 อราคิน เพชรคงทอง อัส
30 ณัฏฐณิชา พ่วงพร้อม เกรซ
31 ณภัทร แซ่เห้อ ณภัทร
32 ธาวิต เกรียงไกรไพบูลย์ เบน
33 ณธรรศ วงค์สอน ต้นข้าว
34 ธีธัช ทรัพย์เพิ่มพูล น้องเพอร์ซี่

กติกาการแข่งขัน

วิธีการแข่ง :
1. น้องๆทุกคนจะต้องแสดงบัตรสมาชิก BBB พร้อมรายงานตัว
ณ จุดลงทะเบียนก่อนรอบการแข่งขัน 20 นาที
พร้อมมาวัดส่วนสูงที่จุดวัด ความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร

2. น้องที่เข้าเส้นชัยในลู่ของตัวเองได้เป็นคนแรกจะเป็นผู้ชนะ
(โดยจะแบ่งเป็นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ)
หากเข้าเส้นชัยในลู่คนอื่นจะไม่ถือว่าเป็นผู้ชนะและถ้าระหว่างนั้น
ยังไม่มีใครเข้าเส้นชัย ผู้ปกครองสามารถพาน้องกลับเข้าไปในลู่ตัวเอง
และเริ่มเล่นใหม่โดยต้องเริ่มจากจุดที่กรรมการชี้เท่านั้น

3. ห้ามผู้ปกครองเข้าไปในสนาม ยกเว้นกรณีข้อ 3 หรือน้องไถรถออกนอกสนาม ผู้ปกครองสามารถพาน้อง กลับเข้าไปในสนามโดยเริ่มจากจุดที่กรรมการชี้เท่านั้น

4. ถ้าผู้ปกครองท่านใด ดันรถหรือล้ำเส้นเข้าไปสนาม ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะใดๆ
น้องจะถูกปรับแพ้ทันที ถึงแม้จะเข้าเส้นชัยได้ก็ตาม

5. ผู้ชนะเลิศที่ 1 ในแต่ละรอบ จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท 1 รางวัล (หากเข้าพร้อมกันมากกว่า 1 คน รางวัลจะถูกหารไปตามจำนวนผู้ชนะ)


ระยะเวลาการแข่งขันทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง


เงื่อนไข : ในวันแข่งขันจริง ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุระหว่างช่วงวัย 1 - 1.6 ปี
หรือวัย 1.7- 2 ปี และสูงไม่เกิน 90 เซ็นติเมตร


* น้องๆคนไหนที่ได้รับรางวัลที่ 1 2 หรือ 3 ในการแข่งขันกิจกรรม " BABY บรื๊น บรื๊น "แล้ว ไม่สามารถลงแข่งขันได้อีก เพื่อเป็นการแบ่งปันโอกาสให้เพื่อนๆครอบครัวอื่นๆมีสิทธิ์ได้รับรางวัลด้วยเช่นกัน
หากทีมงานตรวจสอบทราบภายหลังว่ามีการลงแข่งซ้ำ แม้ท่านจะแข่งชนะเลิศที่ 1 ก็ตาม
ท่านจะไม่ได้รับรางวัลใดๆจากการแข่งซ้ำอีก


** ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัล

*** ผู้สมัครที่ทำการลงทะเบียนเข้าแข่งขันกิจกรรม " BABY บะรื๊น บะรื๊น " แล้ว
ถือว่ายอมรับในกติกาทุกประการ


****ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ของรางวัล
และกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับผู้ที่มีรายชื่อสมัครมาล่วงหน้า ให้พาลูกน้อยมายืนยันการสมัคร พร้อมนำบัตรสมาชิกงาน BBB มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนแข่งคลาน ด้านข้างเวทีกิจกรรม ก่อนรอบการแข่งขัน 20 นาที
***ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ของรางวัลและกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

News Others
初回入場時登録
初回入場時登録
ครอบครัว BBB ร่วมกับคุณแม่ ๆ พ่อ ๆ สมทบทุนโครงการ Little Miracle
ครอบครัว BBB ร่วมกับคุณแม่ ๆ พ่อ ๆ สมทบทุนโครงการ Little Miracle
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ลงทะเบียนเข้างาน BBB36
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ลงทะเบียนเข้างาน BBB36
Sponsors
view all
Banner
view all