News
แบ่งปัน
ประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆที่ได้แข่งขัน Baby บรื๊นๆ ในงาน "ช็อปเพื่อลูก" by Baby Best Buy 2017
 

ประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆที่ได้แข่งขันกิจกรรม "BABY บรื๊นๆ"
ในงาน "ช็อปเพื่อลูก" by Baby Best Buy 2017
วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์

น้องๆหนูๆที่มีรายชื่อ ท่านผู้ปกครองสามารถมารายงานตัวน้อง
ได้ที่โต๊ะลงทะเบียนแข่งคลานด้านข้างเวทีกิจกรรม
ก่อนเวลาแข่งขัน 20 นาที

สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรสมาชิก BBB หรือ ช็อปเพื่อลูก
2. วัดความสูงน้องก่อนเข้าแข่งขัน อบวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 พอดี สัตยวิวัฒน์ น้องเคน
2 นิธิศ ทิพาระดี เทอร์โบ
3 ธราธร สิทธิมงคล อาธาม
4 ชนัดดา ไทยขำ น้องปรายฟ้า
5 ได้ดั่งฝัน จั่นสกุล ดั่งฝัน
6 ปัถยานี ไพโรจน์ ปัถพ์
7 รินทร์วรา มะเริงสิทธิ์ เวลา
8 ชวัลวิทย์ กอกจันทร์ อนาวิน
9 ชลรินทร์ ดวงกลาง ไดม่อล
10 ปุณณชิต อยุ่คล้ำ น้องอิคคิว
11 สุพิชชา ดาวแก้ว น้องมีนา
12 กิตติ์โภคิน กีรติมณีพัชร์ เพิ่ม
13 ธนวรรธ์ เอี่ยมละออ น้องปังปอนด์
14 กันย์ธวิชญ์ สรอนันต์ ไจ่-ไจ๋
15 ธัญญภัสร์ เหลืองนิธิวดี ณิชา
16 ณัฏฐณิชา เริงรณอาษา เฌอแตม
17 อธิวัฒน์ นิรันตราย ออสติน
18 อิทธิพัทธ์ อับดรัคมาโนฟ เอเด้น
19 พุฒิพงศ์ โชติจิตรากรณ์ น้องดี
20 กวินท์ ภุชงค์ประเวศ กัสต้า
21 วิธวิทย์ ไวยชิตา ปุณณ์
22 คุณภัทร สุขสมบัติ มาวิน
23 อรณิชชา งามนิล ณิชชา
24 จิณณ์นิตาภา เบญจพันธ์ นิสต้า
25 กัญญ์พิชญา เกษมสิทธิ์ชัยกุล โกกิ
26 รัฐภัชร เรืองอุดม คอปเตอร์
27 ศุภกร สุนทรสุข จริงจัง
28 กวิน เหลืองพุฒิกุลชัย น้องกาย
29 อติภัทร ษัฏเสน ไตตั้น
30 อัญชลีพร รุ่งแจ้ง แก้มบุ๋ม
31 คุณานนท์ อุดมประทีป ธาม
32 โอบคุณ ฮวดพิทักษ์ น้องโอบคุณ
33 ปาณิสรา อบมาลี ณารา
34 ศิรเมศร์ สีทองประเสริฐ ฮาร์เล่ย์
35 สุวิชญา พานิชเจริญ น้องหรรษา
36 สิริบุญ น้ำปรุง
37 รัชชานนท์ สัญญเขตร์ ฮาร์ท
38 บุญญาพร บุญญเสนา พิกเลท
39 ดาร์วิน ปวรุฒม์ ฉ่ำแฉล้ม ดวิน
40 ปพิชญา มุทธากาญจน์ พอใจ
41 สุกิจธนพงศ์ ศิริบูรณ์ ภสุ
42 ธนะเทพ. บัวป่า อาหลิว
43 รวิสรา กาญจนทัต เลม่อน
44 กวินภพ ต่ายบุญ อลัน
45 ภูริชญา สุภามาลา พินอิง
46 ศิริรัตน์ สุวรรณน้อย ขนมปัง
47 แมทธิว โอลิเวอร์ โรบินสัน น้องแมทธิว
48 ไชยภพ ผ่องอำพันธ์ น้องภพ
49 Wannisa Malee Sherlyn
50 รัฐภูมิ ชลบรรดิษฐ์ จอร์จ
51 ปุญญิศา กลิ่นมลฑา โสน
52 ณฐมน ศิริลักษณ์ ออกัส
53 ธัญญาภรณ์ เพ็ชร์ทอง น้ำมนต์
54 นพกร เข็มแก้ว น้องเมทัล
55 วุฒิภัทร ศิริธานุกุล นาวา
56 เด่นชัย โกมลวาจ ออเดรย์
57 อุรัสยา กิ่งแก้ว เอญ่า
58 บัณทัต น้อยโท กัสติน
59 นันทพร. ถ่ำกลูกอง น้องเอิร์ธ
60 ธนัชชา รัตนโชติกวิน เบนลี่ย์
61 วีราทร สุธรรมมา มาวิน
62 สุกฤตา มนประดิษฐ์ สโตน
63 วารารินทร์ จันทร์วรพฤกษ์ เวลารอบวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 ปัญษิมา แก้วมณี ษิมา
2 วีราทร สุธรรมมา มาวิน
3 วชิรวิชญ์ โรจนัสถ์ปริยกร ไจ่ไจ๋
4 ภัทรนัน ธนาคมชาคร ผิงผิง
5 ปิยะธรรม งามศรี
6  ดิเรก คงคำ น้องเดล
7 ณัฏฐกิตติ์ บุญเทพ เจ้านาย
8 พรรณวรินทร์ ตีรวัฒน์ ดังใจ
9 เฮนรี่ เจมส์ ชอร์ท แฮรี่
10 กนกรัตน์ บุญเจริญ แก้มใส
11 ณัฐเศรษฐ กระแสเทศน์ ธาม
12 ฐิตาภา ฐานวัฒนพงศ์ แองเจิ้ลรอบวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 รัฐเสกข์ โกศลกิตติพงศ์ องศา
2 พัฒน์นรี ล้อทองพานิชย์ เตย
3 พิชญา เคยอาษา ขมิ้น
4 ศุภณัฐ ทองมูล มิวสิค
5 จิรัฎฐ์ พัทธ์ธนรังสี พีเจ
6 กัญญ์กุลณัช พันกลั่น ไอติม
7 ณัฐณิชา พลบูรณ์ ใจจ๋า
8 พิชามญชุ์ ชาญสมร เอวา
9 อธิษฐ์ หล่อศรีศุภชัย Cooper
10 ปภาวิน สงวนสินธุกุล แบ่งปัน
11 ธีธัช ทรัพย์เพิ่มพูล น้องเพอร์ซี่
12 พิรดา ฟักนิกรณ์ น้องรดา
13 อัครพงศ์ ปวรีวงค์ ออดี้
14 กฤษกร บุญรอด มีคุณ
15 สิริณ สฤษดิพันธุ์ สิริณ
16 รัตนกร ครุฑปักษา สายป่าน
17 บุณยกร นาคชูแก้ว ปันปัน
18 พชรดนัย รอดกรกุล นาวา
19 พชรดนัย รอดกรกุล นาวา
20 พีร์ พัฒโนทัีย พุฒ
21 ณัฏฐชัย ฐิตินันท์นิภากุล ฟู่เป่า
22  สิริพันธุ์. ดวงดาว โฟโต้
23 กฤติเดช วีระธำรงกุล แอนฟิลด์
24 พรรวินท์ ตรีโภคา ไอรีน
25 ปุณณวิช ภู่รัตนาพิชญ์ ทิกเกอร์
26 อาทิตย์ทอแสง มงคลสุโชติ น้องจีน
27 คุณัญญา อินทา นนธิจันทร์ มีณา
28 ลฎาภา ทรัพยสาร วินนี่
29 ธนัญชกร มณีโชติ โฟกัส
30 อริย์ธัช ตั้งธันย์ธรณ์ น้องกวิณณ์
31 บัณทัต น้อยโท กัสติน
32 รพีพงค์ ตรีวิทยากรณ์ สกาย
33 ภิรัญญา ธูปสว่าง คาราเมล
34 ภูฟ้า แก้วรัตนปัทมา น้องเมลรอบวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 นภัทร์ปกรณ์ โคชขึง น้องสอง
2 เตชินี เตสุชาตะ ขิง
3 ณเดชน์ ดุลสริ น้องปอร์เช่
4 พชร วรรัตน์ชัยกุล อบอุ่น
5 ภัทรลดา หมายงาม เบสท์
6 ธีรภัทร สังข์ทอง น้องสมาร์ท
7 กมลวิช ตีระจินดา โฟโต้
8 กฤษกร บุญรอด มีคุณ
9 ภัทรบดินทร์ ลิขิตทัศชูวงศ์ ลีโอ
10 ปภาวินทร์ เอกชัยณรงค์ ข้าวปั้น
11 จรรยาพร นาคชูแก้ว ปราย
12 นธัช สินธุวัฒน์ ซาราง
13 ปัญญะรัตน์ วิทยาวัชรินทร์ เป๋า
14 กานต์พิชชา วิกิตติกรกุล เฟลอร์
15 ณัฏฐกิตติ์ ศรีสิทธิเดโช น้องนะโม
16 พรยุพา ใหญ่กว่าจินดา หนมปัง
17 ชยพล ทิพย์ประเสริฐสุข คอปเตอร์
18 ชัญญภัทร บุญยัง เมโลดี้รอบวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 ฐานิสร์ วัณโณ Dexter
2 พิพัฒน์พร บุญนิธิรุ่งกิจ ข้าวหอม
3 ปารวี ธรรมนิตยกุล สกาย
4 กวิสรา สิริยศภิญโญ คริส
5 ภูริชญา สุภามาลา พินอิง
6 ณัฐพัชร์ ขันธ์ศรี น้องอาโป
7 ศุภกร สิทธิมง อาธาม
8 ภูกวินทร์ ประกิตติกุล ริวคิน
9 พรพรรณ เพ็ชร์พนมพร ฟ้าใส
10 วรธิดา เลิศชูวงศา น้องแฟลร์
11 มหาสมุทร มหาพล มอนิ่ง
12 เตชทัต แก้ววรรณ นาวา
13 ญานิดา คงรอด จียอง
14 เฌอริลิณญ์ ใจกลางบูรณะ เฌอแตม
15 พีรณัฐ สุทธิรัตน์ mj
16 ทิพย์รดา อินฤดี ไน้ซ์
17 เอวารินทร์ เรืองเวช เอแคลร์
18 ธนกฤต สิริภัทรคุณากร เตตริส
19 กันยกร อรัญญามิตานนท์ ชะเอม
20 ธนวรรธ์ เอี่ยมละออ น้องปังปอนด์
21 ณฐมน ชูจุ้ย อะตอม
22 พรรัตน์ มีชูศักดิ์ หวานหวาน
23 ธาดาพร สุขสดเขียว ไอน้ำ
24 ปภังกร กาญจนวิชิต แบมแบม
25 อคิน พูลศิริ อคิน
26 พลัฏฐ์ จะระ น้องจันทร์เจ้าขา
27 ภูภูมิ ศุขนิคม คีน
28 พีรดา บัวอินทร์ รดา
29 ณัฐศรัณย์ อำนาจบัณฑิต เปเปอร์
30 วรินทร์ณดา ถวัลย์วิโรจน์ เวนิส
31 ธีรลิต สุรคาย น้องอาชิ
32 อุรัสยา กิ่งแก้ว เอญ่า
33 พิมพ์บุษกร กิจเลิศสิริวัฒนา น้องพรีม
34 ภัทรนันท์ พิมพ์สะอาด ยูว์
35 กวินภพ บัวระบัติ ต้นกล้า
36 พัชร เศวตทิฆัมพร อาโป
37 ปฎิภาณ ยังสุดใจ สกาย
38 พรรธฤต ดวงทิพย์ เจ้าเอื้อ
39 พรรัตน์ มีชูศักดิ์ หวานหวาน
40 วนารัก ตันติวัฒนาศิริกุล เข่ออ้าย
41 ชนากานต บบผา อายอาย
42 ศักย์ศรณ์ ชุ่มเพ็งพัน ออโต้
43 บุญญาภา เมษพันธุ์ ใบบุญ
44 ณิชานันท์ ช่ำชองเกษตร ณิชา
45 วรวลัญช์ กิติญาณทรัพย์ พรีม
46 พระพาย ทองสว่าง พระพาย
47 วรวลัญช์ กิติญาณทรัพย์ พรีม
48 ธนาธิป ตัสมา บัตเตอร์
49 นเรศ เจริญผล เก้า
50 นวพรรษา ยงสุวรรณศิลป์ หนูดี
51 ภัทรเดช โอภาส น่อล
52 สิฏางฐ์ โตรส เนเปียร์
53 ภานุวัฒน์ มะปรางก่ำ เลโก้
54 เขมรัช วิเศษสิงห์ เจเจ
55 ณัฐธยาน์ วิวัฒน์วงศ์ธร มะนาว
56 จันทรรัตน์ ศรีบุญชู น้องไข่มุก
57 กอลบี หมัดลัง บี
58 วาริณี อุ่นชาย ฟาเดียร์
59 พัชรสาร ลิ่มณรงค์เดช โตโน่
60 อชิรวิชช์ มหาเอี่ยม ดานิช
61 ธนทัต ไล่กาิกรรม เท็นเท็น
62 กฤชภัทร คูใจ ฟิวเจอร์ส
63 ปภาวิน รัตนบุรี น้องวิน
64 ภวัต แก่นสุวรรณ์ อากิ
65 ชนัญชิดา สุดใจใหม่ ออนไทม์
66 ธัญญาภรณ์ เพ็ชร์ทอง น้ำมนต์
67 ปวีณ น้อยบุรี อูโน่
68 ปัณณะวัชร์ เกียรติกังวานกุล เทมส์
69 ภคินท์ ศุภประเสริฐ ติณติณ
70 วันพัฒน์ บำรุง เอิร์ธ
71 เสธนา คำภาพันธ์ พี่ข้าวปั้น
72 ครองภพ รัฐกุล เก้า
73 บุญญเรศวร์ บุญสำราญ เปเปอร์รอบวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 พนิตตา. ม่วงทิม แซนต้า
2 สุรชัช กิติทัศนาสรชัย ต้าร์
3 อัยย์ญาดา ดลโสภณ อัยมี่
4 อธิษฐ์ บุญนิธิรุ่งกิจ สมาร์ท
5 ลินลดา เปล่งรัศมี ลิน
6 พชิรา อู่ทรัพย์ น้องต้นหนาว
7 สิรวิชญ์ คล้ายแก้ว ชีตาร์
8 วิพุธ พทุธานุวัตร พุทธ
9 วรณัฐ วรวิชชวงศ์ วอลนัท
10 ณหทัย พิมสุวรรณ ลูกปัด
11  ณหทัย พิมสุวรรณ ลูกปัด
12 ปฏิญญา สังขดิถี ปุณณ์
13 สุพิชญ์นันท์ ภูวดลพิทักษ์ ดาลัด
14 วรวรรธน์ วงษ์สุวรรณ์ IQ
15 ไรวินท์ หนูจ้อย วินท์
16 ธันญะศิริ กัลยาสิริกุล น้อง อันนา
17 พิชญธิดา วงศ์หมั้น ณิชา
18 กนกพัชร์ กลิ่นเกษร ปั้นหยา
19 ณัฏฐณิชา พ่วงพร้อม เกรซ
20 วรินทร เกียรติวนิชวิไล น้องเบส
21 ศนันธฉัตร กาญจนวิไล เพิร์ล
22 พัชราภา รุ่งเรื่อง ญาญ่า
23 ปุณณวัฒน์ นาสมปอง โอมิ
24 วิจิตรา ทรงประดิษฐ น้องเบลล์
25 ชฎายุ วายุครุฑ พอ
26 ปุริมปรัชญ์ แก้วแสง กีต้าร์
27 ฐิติวัฒน์ จังสมยา น้องกล้า
28 รชต พิรานนท์ ออดี้
29 ปภาพินท์ รัตนจันทร์ ออร่า
30 สิริพงศ์ เกียวประเสริฐ เจแปน
31 พรพิพัฒน์ ผายพรมพึก มั่งมี
32 ณลิลฏา สมตั้งมั่น บูกี้
33 ทฤฒมน กลางวาปี น้องมีตังค์
34 ณัชฐปกรณ์ คงวงศ์เสถียร ไปเปอร์
35 กฤตถัค กาญจนวิโชติ มิดเวย์
36 ภทพร มีนิล แต๊งกิ้ว
37 บุณยกร ฝีมือสาน ฮาซอล
38 ณัฏฐวรรษ ทองคำ ชีต้าร์
39 ก้องภพ เทพวิมล บัตเตอร์
40 พุฒิเมธ พรหมทา เจเจ
41 ชัญญานุช สุทธิวงศ์ อัญชัน
42 ฐิติคุณ โตทรัพย์เจริญสุข นิคุณ
43 กนกพัชร์ กลิ่นเกษร ปั้นหยา
44 ไอรินลดา ล่ามสมบัติ ไอรินร์
45 ญาณภัทรกวิน ดาวเรือง อาโป
46 ภิระพร ณ สงขลา นานา
47 ฟาเดล สุหรี ฟาเดล
48 เอวารินทร์ จาวลา Areena
49 เอมิกา แพ่งสภา เอมิ
50 ธนวัต รักษ์ศรีทอง น้องปุณณ์
51 ศุภณัช ทองน้อย น้องเก่ง
52 ชนาธิป แก้วหานาม ฟาเดล
53 อิทธิเดช โมพา น้องเฟสบุ๊ค
54 กิรณะ กุลสิงห์ ฮิวรอบวันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 ภูปานฟ้า แก้วดา ต้นข้าว
2 พชร ศุภรักษ์เกียรติ ลูกหม่อน
3 อคิราห์ เจริญศักดิ์ไพศาล Summer
4 ศุภิวัฏฏ์ งามพรรคพันธุ์ ออกัส
5 อัคครเดช กมลวิจิตร ขุน
6 ปองคุณ สาธิตบุญ น้องคุณ
7 วิชชา โชติศุภราช พราวฟ้า
8 พรปวีณ์ อ่อนขาว ้น้ำเหนือ
9 วีรวิชญ์ ศิวะยิ่งสุวรรณ สกาย
10 อนันต์ธนา มานะประสพสุข เจ้าคุณ
11 พรภวิษย์ จันทร์บาง น้องนาวา
12 นันทภพ แก้วระคน น้องน้อต
13 กฤตเมธ จำเดิมวุฒิวัฒน์ น้องเมฆ
14 สุพิชญ์ชา ศรีกาญจนา ยี่หวา
15 ทินพันธุ์ อุบลเรียบร้อย อัลวิน
16 ณิชาภัทร บุญเพ็ชร์ ยี่หวา
17 มาคิณ ชุติปัญญะบุตร มาคิณ
18 วิรุฬห์รัตน รังสิมาหริวงศ์ น้องน้ำมนต์
19 ติณณ์ญาดา เปี่ยมประวัติ แสตมป์
20 เลล่า หวังมี เลล่า
21 วรวลัญช์ วงษ์จันทร์ กรีน
22 บุญณิศา จินดาเรือง ซาญ่า
23 พริมสิริณ เลาหสุขไพศาล จิ๊กซอว์
24 กัญญ์พิชญา เกษมสิทธิ์ชัยกุล โกกิ
25 พิมพ์พิชชา วิปุลานุสาสน์ มิลิ
26 สุภกร สุนทรสุข จริงจัง
27 กวินทรา กาวีนุ อัญญา
28 นาราชา ดาราฉาย ดาเนีย
29 ปรินทร วงษ์ผง นมัส
30 ธาวิน วินวัชรเวช ติ๊กเต็ง
31 กวินภพ บัวระบัติ ต้นกล้า
32 จิณณพัต เฉลิมช่วง มะยม
33 ชัชรินทร์ นิลโคตร ภูผา
34 ณัฐนิชา ศิริประเสริฐพร น้องอันดามัน
35 พชรพล เพิ่มพลาดิศัย แซลมอน
36 กัญจน์ณภัสร์ ชนะชล ตังค์ ตังค์
37 ปัณณทัต ทัตตากร เทมส์
38 ธนภัทร ชูจันทร์ จูเนียร์
39 อัครินทร์ โยธินกำจรชัย กัปตัน
40 ธนวรรธน์ ประพิณไพโรจน์ พูม่า
41 ภัทรเดช โอภาส อาน่อบ
42 กัญญ์สินีณัฐ แจ่มกระจ่าง น้องแอล
43 อรัลรักษ์ อารักษ์วาณิช น้องเกรซ
44 ธัญลักษณ์ ทองเฟื้อง มะนาว
45 ชนาภัทร แก้วธำรงค์ แมค
46 ฟาเดล สุหรี ฟาเดล
47 อชิรวิชช์ มหาเอี่ยม ดานิช
48 ธราภัท เจริญสุข ซันซัน
49 นาตาชา เบ็ญอาซัน น้องแนท
50 ณัฐภัทร พริ้งเพริศ อั่งเปา
51 ปุณนภัธ ศรีภูสิตโต ภาม
52 ปวนากร สาระนันท์ นารา
53 ธาม ไทรกระจ่าง ธาม
54 ปรกโปรด จินดาวงศ์ ปรกโปรด
55 พิชญ์ชิชา บัวทองวรวิทย์ พิชชา
56 ปุณณชา น้อยพลาย เปียโน
57 ภวัต แก่นสุวรรณ์ อากิ
58 ชนัญชิดา สุดใจใหม่ ออนไทม์
59 ด. ญ. อารยา ทองดีนอก น้องอาย
60 ชัยวัฒน์ เพ็ชร์ทอง น้ำมนต์
61 Pachanit Ellis
62 ณัฐณิชา ไกรทัด น้องจัสมิน
63 อราคิน เพชรคงทอง อัส
64 ณัฐณิชา พรหมสุนทร น้องณิชารอบวันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น.

ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 วิคตอเรีย ยูแฮนซัน วิคกี้
2 เวทวริทธิ์ จิตรานุวัฒน์กุล เก็นบุ
3 ปภิณวิทย์ ชำดำ น้องเซน
4 ณธรรศ วงค์สอน น้องต้นข้าว
5 ได้ดั่งฝัน จั่นสกุล ดั่งฝัน
6 ขจรพัฒน์ พิชาภัค มันนี่
7 ณฏฐ์ดพนท์ เพชรประไพ กะตัง
8 พิชญา ทวีชนม์ เบสท์
9 จันทราภรณ์ เรืองแสน ดีดี
10 ไรวินท์ หนูจ้อย วินท์
11 เอวารินทร์ จาวลา Areena
12 ธัญญภัสร์ เหลืองนิธิวดี ณิชา
13 ศรัญภู ลบเนิน น้องชาภาภู
14 นาฏรินทร์ เจริญศุภจิรนนท์ ปอแก้ว
15 ภัทราพร ฮิงสาหัส อัสมา
16 พุฒิวัฒน์ ทองมา ตี๋น้อย
17 ตุลา ม่วงมณี ตุนตังค์
18 ณัฏฐณิชา รำขำ แตงโม
19 ชยพล กรุณา เต้ย
20 ณรญา จันทรสงค์ ลัลลา
21 คณิตณัฏร์ ศรีวรเพ็ชร คอปเตอร์
22 ภัทรภร พืชเพี้ยน อบเชย
23 ธนะเทพ. บัวป่า อาหลิว
24 ปิติพีร์ บุญมาก อันดา
25 ณัฐฐศรัณฐ์ สายศิริ เตชินท์
26 อลิสา กล่อมจิตเจริญ อลิษ
27 ณัฐวัฒน์ ชะอุ่ม เกรท
28 ธัชชานนท์ ละเมอพันธ์ ฟาบีช
29 ปัณณวัฒน์ มิ่งตระกลู ปัณณ
30 ปุณณวิช มิ่งตระกลู ปุณณ
31 เบญญาภา แพน้อย เบญจา
32 เรย์นวัต เลาหนิวัตวร เรย์เจ
33 ณัฐรัตน์ บำเพ็ญ น้องต้นคูณ
34 ณภัทร แซ่ลี้ อั่งเปา
กติกาการแข่งขัน

วิธีการแข่ง :
1. น้องๆทุกคนจะต้องแสดงบัตรสมาชิก BBB พร้อมรายงานตัว 
ณ จุดลงทะเบียนก่อนรอบการแข่งขัน 20 นาที
พร้อมมาวัดส่วนสูงที่จุดวัด ความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร

2. น้องที่เข้าเส้นชัยในลู่ของตัวเองได้เป็นคนแรกจะเป็นผู้ชนะ
(โดยจะแบ่งเป็นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ) 
หากเข้าเส้นชัยในลู่คนอื่นจะไม่ถือว่าเป็นผู้ชนะและถ้าระหว่างนั้น
ยังไม่มีใครเข้าเส้นชัย ผู้ปกครองสามารถพาน้องกลับเข้าไปในลู่ตัวเอง
และเริ่มเล่นใหม่โดยต้องเริ่มจากจุดที่กรรมการชี้เท่านั้น

3. ห้ามผู้ปกครองเข้าไปในสนาม ยกเว้นกรณีข้อ 3 หรือน้องไถรถออกนอกสนาม ผู้ปกครองสามารถพาน้อง กลับเข้าไปในสนามโดยเริ่มจากจุดที่กรรมการชี้เท่านั้น

4. ถ้าผู้ปกครองท่านใด ดันรถหรือล้ำเส้นเข้าไปสนาม ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะใดๆ
น้องจะถูกปรับแพ้ทันที ถึงแม้จะเข้าเส้นชัยได้ก็ตาม

5. ผู้ชนะเลิศที่ 1 ในแต่ละรอบ จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท 1 รางวัล (หากเข้าพร้อมกันมากกว่า 1 คน รางวัลจะถูกหารไปตามจำนวนผู้ชนะ)


ระยะเวลาการแข่งขันทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง 


เงื่อนไข : ในวันแข่งขันจริง ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุระหว่างช่วงวัย 1 - 1.6 ปี
หรือวัย 1.7- 2 ปี และสูงไม่เกิน 90 เซ็นติเมตร


* น้องๆคนไหนที่ได้รับรางวัลที่ 1 2 หรือ 3 ในการแข่งขันกิจกรรม " BABY บรื๊น บรื๊น "แล้ว ไม่สามารถลงแข่งขันได้อีก เพื่อเป็นการแบ่งปันโอกาสให้เพื่อนๆครอบครัวอื่นๆมีสิทธิ์ได้รับรางวัลด้วยเช่นกัน 
หากทีมงานตรวจสอบทราบภายหลังว่ามีการลงแข่งซ้ำ แม้ท่านจะแข่งชนะเลิศที่ 1 ก็ตาม 
ท่านจะไม่ได้รับรางวัลใดๆจากการแข่งซ้ำอีก


** ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัล

*** ผู้สมัครที่ทำการลงทะเบียนเข้าแข่งขันกิจกรรม " BABY บรื๊น บรื๊น " แล้ว
ถือว่ายอมรับในกติกาทุกประการ 


****ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ของรางวัล
และกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสมัครมาล่วงหน้า ให้พาลูกน้อยมายืนยันการสมัคร พร้อมนำบัตรสมาชิกงาน BBB มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนแข่งคลาน ด้านข้างเวทีกิจกรรม ก่อนรอบการแข่งขัน 20 นาที
***ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ของรางวัลและกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม BBB Live ประจำวันที่ 20 ส.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม BBB Live ประจำวันที่ 20 ส.ค.61
จากกิจกรรม BBB Live ประจำวันที่ 20 ส.ค.2561
พิกัดสินค้าที่คุณแม่ตามหาหนัก ๆ ในงาน"ช็อปเพื่อลูก"
พิกัดสินค้าที่คุณแม่ตามหาหนัก ๆ ในงาน"ช็อปเพื่อลูก"
ประกาศชื่อผู้โชคดีกิจกรรม "Like & Share คลิป Lamoon Baby"
ประกาศชื่อผู้โชคดีกิจกรรม "Like & Share คลิป Lamoon Baby"
ลงทะเบียน
รับ QR CODE