ลงทะเบียนเข้างาน
Mobile number
e-mail
ข่าวสาร
แบ่งปัน
ประกาศรายชื่อน้องในกิจกรรม BABY แดนซ์ แดนซ์

ประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆที่ได้ "BABY แดนซ์ แดนซ์"
งาน Thailand Baby & Kids Best Buy...BBB BIG ครั้งที่ 30
วันที่  3 - 6 พฤษภาคม  2561  ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์

น้องๆหนูๆที่มีรายชื่อ ท่านผู้ปกครองสามารถมารายงานตัวน้อง
ได้ที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าเวทีกิจกรรม
ก่อนเวลาแข่งขัน 20 นาที


สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรสมาชิก BBB หรือ ช็อปเพื่อลูก
2. ถุงเท้า สำหรับใส่ลงแข่งขันรอบวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.45 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 ณัฐศรัณย์ อำนาจบัณฑิต เปเปอร์
2 ธารเมษา ทองมา น้องพริกหวาน
3 สุรโยธิน เฉิน ตี๋เล็ก
4 คณาธิป หลักคำ ขอบคุณ
5 สถิตพงศ์พิพัฒน์ เตตาง
6 ไอลดา ศรีประพัติ น้องแอร์
7 พิณยาภรณ์ จันทร์เดือน น้องเหมยลี่
8 อรัญญา พันธัญกิจ ณิชา
9 นรภัทร แซ่ตั้ง บัตเตอร์
10 รสริน นาคงาม มิวสิค
11 พิมพ์ภัทรา จวง น้ำพริก
12 หัสดิณ ดีอาษา น้องดิณดี
13 กัญญณรัน เปรมวุติ จ๊ะจ๋า
14 อารดา พิศอ่อน ปลายฝัน
15 พีรยา และเย๊าะห์ รุยา

รอบวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.45 น.
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 พอใจ รินระทัย ยูกะ
2 กิตติพัฒน์ กันทะมา หมิน
3 คามิน ศิริรุ้งนภัส เคนเคน
4 กฤตถัค กาญจนวิโชติ มิดเวย์
5 ปัณณวัฒน์ แซ่กัง ฮั่นฟา
6 ปุญญิศา กลิ่นมลฑา โสน
7 ภูมิภัทร ผาพันธ์ รันเวย์
8 ธนกฤต จันพึ่งสุข น้องปืน
9 ธิญาดา อภิภูชยะกุล รินะ
10 ณัฏฐกมล ศิริศรีบุญเรือง พอเพียง
11 กวิตา พี่พานิช ชิเน
12 ณัฏฐกิตติ์ ศรีสิทธิเดโช นะโม
13 วีราทร สุธรรมมา มาวิน
14 ภัทรนัน ธนาคมชาคร ผิงผิง
15 ปุณณ์นาธรณ์ พลวัฒน์ ปุญญ์
16 อริสรา ทองมี น้องคำฟอง
17 ปริญน์จุฑา เอี่ยมพิกุล แปงแปง
18 ปวีณ์ธิดา ปรัชญารุ่งเรือง มิลินท์

รอบวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.45 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 จิรพันธุ์ โตสวัสดิ์ กัน
2 วิริทธิ์พล จิตพิมพ์ น้องต้นกล้า
3 สโฬสินี วรบุตร Little
4 วรรณิดา. อะโน อันดามัน
5 พิชญาภัค สุทธิ จีเนียส
6 เด็กหญิง ไอยรา กัลยาณวิสุทธิ์ น้องอันนา
7 ชยพล ธยานุวัฒนวงศ์ น้องแสตมป์
8 ปัณณทัต จันทรมาศ พีท
9 ปัญญพนต์ ชาภู่ทอง โยชิ
10 ชาญพิชญ์ ทวยจันทร์ น้องบิ๊กไบร์ท

รอบวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.45 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 ธนาธิป เมืองวงค์ น้องกัปตัน
2 ภูวนัตถ์ ธรรมอมรรัตนา เพิร์ธ
3 ลัลณ์ลลิน สังข์วิสุทธิ์ ลลิน
4 ธนกฤษ โชคอำนวยทรัพย์ น้องยาริส
5 ธนพงษ์ ภูมิโสภา น้องออก้า
6 แววบุญ แววนำ น้องเจ้าค่ะ
7 นลพรรณ ศรีบางพลีน้อย นลิน
8 รินรดา บัวหิรัญ ของขวัญ
9 กรวรรณ หลงรัก วุ้นเส้น
10 สกลวรรธน์ เรืองร่มเย็น หวินหวิน


รอบวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.45 น.
 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 นราวิชญ์ แย้มรอด องศา
2 ณัฐวรรธน์​ จรรยารักษ์ ดาต้า
3 นิชคุณ นูโพนทอง น้องนุนู
4 วรดา คำภูแก้ว น้องอะตอม
5 นรวิชญ์ ยุดกระโทก เก้า
6 ไอยวริญ พิศาลพร แอล
7 วรวลัญช์ กิติญาณทรัพย์ พรีม
8 ณัฐวิโรจน์. เผือกผาสุข น้องพอเพียง
9 พณณกร ตระกูลเกิด กัสจัง
10 อติรุจ รัตนภิญโญกุล มิกซ์
11 อิทธิพัทธ์ วิทูรประสาทผล นายนาย
12 กันต์ธร ชินเดช กันต์ธร
13 ณัฏฐวี ติละกุล เกรท
14 ธนเดช เกียรติกุลไพบูลย์ น้องเกล้า
15 ณัฏฐพร กาญจนโบษย์ นามิ
16 ภิญญปัณฑ์ เลิศล้ำ คินคิ้นจ์

รอบวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.45 น.


ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 Sora Jangaroon Sora
2 พุทธรักษ์ษา เข็มแดง สไมล์
3 พิชญ์ชิชา บัวทองวรวิทย์ พิชชา
4 อินทัช ประจันตะเสน กาย
5 นพเก้า แสงขาล เอิงเอย
6 ฉัตรเฉลิม ดีชู ขมิ้น
7 ธาวิน​ มุขตารี รอมี่​
8 ญาณิชศา ดนตรีรส น้องมีนา
9 บุญญาภา เมษพันธุ์ ใบบุญ
10 ครองภพ รัฐกุล เก้า
11 ณัฐฐศรัณฐ์ วอนเผื่อน อลัน
12 ประวีร์ภัทร บุญทอง เธียเตอร์
13 ณฐปกร แซ่เจ็ง น้องแชป
14 ธีรภัทร ศรีสุขสินอนันต์ นที
15 น้องรักเก้า น้องรักเก้า
16 ธัญวรัชย์ ชมายกุล รถเฟรม
17 อดิศวร อุ่นสอาด น้องแชปเปอร์
18 พิชญธิดา บุรุษภาพ พิชฌา
19 ธัญสินี​ พรหมโคตร น้องอิงค์
20 สิลินดา คุณเจริญ ใบบัว
21 สินมี เก๊อะเจริญ สี่มิล
22 ลัลณ์ลลิน จันทราทิพย์ แทนใจ
23 สิริยลลดา สำเนียง อิงอิง
24 จิณณภัทร์ สมประสงค์ นายท่าน
25 ชาคริยา ดวงจิตร ข้าวฟ่าง
26 ฐวิกาญจน์ ถนอมศรีมงคล ไอริน
27 ธนภัทร รวยรื่น ปีโป้
28 ฐานิสร์ วัณโณ Dexter
29 กนต์ธร ภูผา น้องโทชิ
30 นันท์นลิน ฮ่อประเสริฐกุล เพนนี
31 ฉัตรชนก. มณีวงษ์ ออมสิน
32 ศุภพิชญ์ เจริญฟุ้ง ศิลป
33 ณัฐฏ์วิทย์ สีหะคลัง พายอาร์
34 พิชญาภัคร์ ชมายกุล รถเฟอร์
35 ปวินท์ภัทร ชื่นอยู่ ยูคิ


รอบวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.45 น.
 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 ณฐิตา นวลมณี เอวา
2 ธนภัทร ชูจันทร์ จูเนียร์
3 ณนณ ปานอ่ำ ณนณ
4 สิรวิชญ์ คล้ายแก้ว ชีตาร์
5 ธัญวิศิษฎ์ เลิศโศภนพัชร์ คิง
6 เรืองรวินทร์ ธีระดิษฐ์ วินนิ่ง
7 พริมนรา มุขคล้าย เพนนี
8 ภัทรทิพย์ ศรีนฤมล ณดา
9 ภูริชญา ผิวงาม แอร์พอร์ต
10 ธนพล หานุภาพ พ๊อตเตอร์
11 รมิดา เกียรติสถิตกุล เบล
12 พรชพล เพิ่มพลาดิศัย น้องแซลมอน
13 นพรัตน์ พิทักษ์รัตน์ ฟินเวอร์

รอบวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.45 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 Lyla Panupaisal Lyla
2 กมลวรรณ. การบรรจง ไอติม
3 กวินทรา กาวีนุ อัญญา
4 กุลกวินทร์ ไชยสถาน ไบเบิล
5 ชินภัทร อรุณเกษตรโชค น้องซันนี่
6 อิรฟาน อุสมาน อิรฟาน
7 จิรันฑนิน ช้อนพิมพ์ โยเกิร์ต
8 ชนาภัทร ภักดีไทย ซีโน่
9 ศุภากร​ สุขสำราญ ตุ๊บตั๊บ
10 จักรภพ ศรีวิเชียร ซาฟีร
11 เนเธิน บูลเมอร์ เนเธิน
12 Sienna Vicente Tamames Sienna
13 ปวริศ ฉิมพลี น้องออกุน
14 ปุญญารัสมิ์ วีรผาติวัฒน์ เจ้าคุณ
15 พระพาย ทองสว่าง พระพาย
16 ชญาพร ขันสุวรรณ พรีม
17 ภัทธิรา-ขาวเทศ ก้านตอง
18 ณัฐภูมินท์ มงคลสวัสดิ์ ณพุท
19 ภัทรพล เมตตาสัตย์ น้องต้นกล้า
20 ณัฐดนัย ไกรงาม น้องโลแกน
21 ภูมิภาส บุญวิภาส อะตอม
22 ประนิตา ชมภูพล ขนมปัง
23 ชินภัทร ตนุภัทรชัย ไออุ่น
24 กลวัชร มโนรมชัชวาล น้องกันต์
25 รวิกานต์ วงศ์กาฬสินธุ์ มีนา
26 นันทิการ์ โยชิดะ นานามิ
27 วศิยาภาสิ์ รักสกุลไทย แพร์
28 ปุญญะพัชญ์ คำบุทอง น้องปัญญ์
29 ธีธัช ทรัพย์เพิ่มพูล น้องเพอร์ซี่
30 นันทกานต์ จริยะนันทกุล โดนัท
31 อินทัช มะโนนุกูล อินทรี 

วิธีการแข่งขัน :


1. น้อง ๆ ทุกคนจะต้องแสดงบัตรสมาชิก BBB พร้อมรายงานตัว
ณ จุดลงทะเบียนก่อนรอบการแข่งขัน บริเวณหน้าเวทีกิจกรรม

2.ยินดีต้อนรับนักเต้นรุ่นจิ๋ว อายุระหว่าง 1 - 3 ปี ให้มา แดนซ์ แดนซ์ แข่งกัน

3. ต้องสวมถุงเท้าลงแดนซ์ทุกคน (ไม่มีมา เรามีจำหน่ายคร่า)

4. ผู้ปกครองต้องอยู่ส่วนด้านนอกวงแดนซ์ ให้ผู้ปกครองอุ้มน้องไปวางในเส้นวงกลมกับพี่หมี และนั่งรออยู่นอกวงกลมโดยห้ามล้ำเข้าเส้นของวงกลม

5. เมื่อนักเต้นทุกคนอยู่ในวงแดนซ์เรียบร้อยแล้ว พอเพลงเริ่มให้แดนซ์กระจายไปกับพี่หมี BBB ได้เลย

6.ก่อนเพลงหยุดน้องคนไหนยังเต้นอยู่จะได้เข้าแข่งขันในรอบต่อไป หากน้อง ๆ ไม่เต้น จะถูกปรับตกรอบ


7.ในการแข่งขันรอบต่อไปให้น้องๆ ที่เข้ารอบแรกมาแข่งขันแดนซ์ พร้อมพี่หมี BBB อีกครั้ง และแข่งต่อไปเป็นรอบๆ จนกว่าจะได้ผู้ชนะเพียง 1 เดียว


*หากเท้าหรือมือของน้องอยู่นอกวงแดนซ์ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันเช่นกัน (การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)


**ผู้สมัครแข่งขันที่ลงทะเบียนแล้วถือว่ายอมรับในกติกาทุกประการ

***สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสมัครมาล่วงหน้า ให้พาลูกน้อยมายืนยันการสมัคร พร้อมนำบัตรสมาชิกงาน BBB มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนด้านข้างเวทีกิจกรรม ก่อนรอบการแข่งขัน 20 นาที
****ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ของรางวัล และกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลงทะเบียนเข้างานครั้งแรก
ลุ้นรับฟรี !! รถเข็นเด็ก Aprica รุ่น New Stick จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 23,900 บาท
ครอบครัว BBB สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี
ครอบครัว BBB สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิรามาธิบดี
กิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ กิจกรรมแข่งคลานแห่งชาติ
กิจกรรม Baby กะดึ๊บ กะดึ๊บ กิจกรรมแข่งคลานแห่งชาติ