News
แบ่งปัน
ประกาศรายชื่อน้องในกิจกรรม BABY บะรื๊น บะรื๊น ประจำวัน ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561

 
ประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆที่ได้แข่งขันกิจกรรม "BABY บะรื๊น บะรื๊น"
ในงาน
Thailand Baby & Kids Best Buy...BBB BIG ครั้งที่ 29
วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์


น้องๆหนูๆที่มีรายชื่อ ท่านผู้ปกครองสามารถมารายงานตัวน้อง
ได้ที่โต๊ะลงทะเบียนแข่งคลานด้านข้างเวทีกิจกรรม
ก่อนเวลาแข่งขัน 20 นาที


สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรสมาชิก BBB หรือ ช็อปเพื่อลูก
2. วัดความสูงน้องก่อนเข้าแข่งขันรอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 นภัทลดา แซ่ลิ้ม คอนเฟริม
2 ศิรสิทธิ์ เปลี่ยนนิกร น้องบาซิม
3 จิรพันธุ์ โตสวัสดิ์ กัน
4 ปุญญิศา กลิ่นมลฑา โสน
5 เด่นชัย โกมลวาจ ออเดรย์
6 อภิชยาภา วารี น้องเบลล่า
7 จิราวุฒิ. เกษษา กวิน
8 ปัณณวิชญ์ เย็นฉ่ำ เลโก้
9 ธัญรดี ทิพย์มงคลศิลป์ ปัณณ์ปัณณ์
10 นัธทวัฒน์ ธนะศรี เฟิร์ทๆ
11 แพรวพิญญา คำหวาน น้องอัญชัญ
12 ณัชชา มินสุวรรณ อนีซ่า
13 ธนากฤต แก่นยะกูล พี่ตะวัน
14 สิทธวีร์ ว่องไวเมธี ขุนพล
15 คิมจีฮุน จีฮุน
16 พิรดา ฟักนิกรณ์ น้องรดา
17 จิตติพัฒน์ ไชโย น้องอาร์ต
18 รัฐภูมิ ชลบรรดิษฐ์ จอร์จ
19 ดาวิสรา บูรณะโอสถ ขมิ้น
20 กนต์ธร สารรักษ์ อาบิส
21 อินทรายุธ ทองสุกดี โอโซน
22 วินลดา ลิ้มกิจเจริญภรณ์ น้องนิสรีน
23 ปราบ อินตาพรหม น้อง ปราบ
24 ดนัยวิทย์ พูนวงศ์ประชา ชิริว
25 ธนภัทร ฉิมรวย เวฟ
26 กานติมา สระทองเวียน นับดาว
27 ธรา ศิริวัฒนาโกศล เฟมัส
28 วีรวิชญ์ ไพชยนต์ น้องหลุยส์
29 วริศ อ่ำขำ อุเมร
30 กวินท์ ภุชงค์ประเวศ กัสต้า
31 แมทธิว โอลิเวอร์ โรบินสัน น้องแมทธิว
32 สร้างคุณณ์ เอกุทัพ ดีไซน์
33 อนุพงษ์ กลิ้งทะเล เซเว่น
34 อัสนัย แซ่หยี่ ถิงๆ
35 ภูวกร สนธิกุล ภู
36 จิรภา วิเชียรวรรณ น้องเพลง
37 ฉันทวัฒน์ อนุรักษ์ ไอคิว
38 เกริกวรรธน์ เหลือมั่น ซันเดย์
39 ปุณณวิช บีพิมาย ปุณปุณ
40 ถิรคุณ สุวรรณวงศ์ คุณ
41 ปัญญาวุธ สุนิสานนทชัย ปกป้อง
42 ขวัญเดือน กีรติเสริมสิน ทูน่า
43 วัชรวรรณ พันมหา ขนมผิง
44 ภูฟ้า แก้วรัตนปัทมา เมล
45 สิริบุญ ชุ่มเย็น น้ำปรุง
46 ลภัสรดา วันสม แฟรี่
47 พฤทธิดา พุ่มนุ่ม น้องธิดา
48 อารดา พิศอ่อน ปลายฝัน
49 อรณิชชา วราธนสิน มิลิน


รอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น.
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 ณาญาธิป สุขสวัสดิ์ สงกรานต์
2 ชาลิสา จิตมณีธรรม น้องพราว
3 ธัญพิชชา ศาสตร์กระจ่าง น้องโอเนล
4 ธนกฤษ แสนสมบัติ น้องคิง

รอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 อนาวิน ปานสวัสดิ์ กัณฑ์
2 อธิวัฒน์ นิรันตราย ออสติน
3 วรากร อุปรา น้องคูเปอร์
4 ปวิช ฟ้าอำนวยผล น้องนายน์
5 ณัฐวิภา คงถาวร  น้องปริม
6 ณัฐวรา คงถาวร น้องปราง
7 สิริณ สฤษดิพันธุ์ สิริณ
8 พงศกร ถิรผดุงพงศ์ น้องพี
9 ปรัตถกร ทองเนื้อแปด เวนิส
10 นภัทร คันธรักษ์ นินจา
11 ภัทรดนัย บุญเพ็ง น้องบัคส์
12 รัชชานนท์ สัญญเขตร์ น้องฮาร์ท
13 ปพิชญา ยันตะพานิช อุ้มอั้ม


รอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น.
 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 กฤศกร อ่อนแช่ม มายมิ้น
2 นภัทร เกิดมีสุข น้องนภัทร
3 โชติกา สุทธิวิริยะกุล แบมแบม
4 ภัทราพร  ฮิงสาหัส อัสมา
5 อนันต์ธนา มานะประสพสุข เจ้าคุณ
6 นภัทร เกิดมีสุข นภัทร
7 นัธทวัฒน์ บรรจงสัตย์ ภูริ
8 พิชามญชุ์ ชาญสมร เอวา


รอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.
 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 มนัสนันท์ ศรีเสวก มัดหมี่
2 ณิชาดา ธารวิมลสิริ ฮารุ
3 ปัณณพร โตระหงษ์ น้องมาตา
4 ชัยวิชญ์ ศรีสันติสุข อังปัง
5 พชรดนัย รอดกรกุล นาวา
6 ธชย เศรษฐนารากุล โตริโน่
7 นพเก้า แสงขาล เอิงเอย
8 ภูมิใจ พงษ์พรต ภูมิใจ
9 ณัฐธยาน์ วิวัฒน์วงศ์ธร มะนาว
10 พัสกร เขียวสอาด น้องพัส
11 ชญาณิศา วงศ์ใหญ่ มินนี่
12 ชญาภา ชัยนาแพง น้องกฐิน
13 ธัญญสิริ ชื้อเจริญสุข สโนว์
14 ธีร์พิชย เชิญพิพัฒธนสกุล พีต้า
15 เปมิกา สว่างวงศ์ เปียโน
16 สิขเรศ ผุดวาย ไอวี่
17 วริษฐา ฉัตร์บรรยง น้องชมพู
18 อินทัช ไขแสง น้องเลม่อน
19 คุณานนฌ์ ชัยวิเชตุกุล น้องคุน
20 เปศล เดชสุวรรณ น้องอีน
21 กวิน งอกจันทึก น้องซัน
22 ภูปกรณ์ ร่มสายหยุด สกาย
23 จิรณัฐ วงษ์คงคำ น้องจีน่า
24 ศุภเดช ศุภโชคบรรดาล น้องมาวิน
25 อาลีน มูซอ อาลีน
26 พิมพ์ณิชา พิมพ์เทพ โมลตั้น
27 ปรีชญา วัฒนะ ทูน่า
28 พีรดา บัวอินทร์ รดา
29 นิภาพร สังฆพรม น้องมะลิ
30 กชนิภา วัฒนพันธุ์ เอมี่
31 ทยากร ดอนไพรเณร ปุณณ์
32 พาโชค แซมสนธิ์ ยูโร
33 ภคพล พลอยประดับ เก็ท
34 อุรัสยา เฉลิมแสนยากร อลิน
35 อชิรา วีระทวีพร โอบอุ่น
36 ปัณชญา เขจรนิตย์ ข้าวแป้ง
37 นันทพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ออมทรัพย์
38 วริศ ตัณฑุลวาณิชย์ ต้นกล้า
39 ธนภัทร รวยรื่น ปีโป้
40 กัญญาภัค จันทศรี โซดา
41 ลลิลญาญ์ พลยิ่ง นัองลลิล
42 ธนาธิป ตัสมา บัตเตอร์
43 วีระยานนท์ รองสวัสดิ์ เกล้า
44 นรภัทร แซ่ตั้ง บัตเตอร์
45 ณพิชญา จิวะชาติ บีลีฟ
46 พนพงศ์ มะลิงาม ภูภู
47 จารุพิชญ์ สุขแก้ว ชู๊ตเตอร์
48 ธนวัต เอี่ยมสอาด วอดก้า
49 บวรวงศ์ โกศลรอด ออสการ์
50 ลลนา ติณะคัด ริลิน
51 ปัญญ์ณัฐ รอบคอบ น้องปั้น
52 ณัฐฏ์วิทย์ สีหะคลัง พายอาร์
53 เนตรนรา สุวรรณปทัง เนเน่
54 ศักยะ ชอบพานิช ณะ
55 พิชญาภา สิริเสาวภาคย์กุล ของขวัญ
56 วุฒิภัทร ขาวสอาด ลีโอ
57 ด.ช ธณัช สมุทรไชยกิจ พัตเตอร์
58 จิรพันธุ์ โตสวัสดิ์ กัน
59 ศุภรรษฐิณี เค้าแก้ว ออเจ้นท์


รอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น.
 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 กวินทร์ นามชนะ น้ำขิง
2 ณัฐวรรธน์ งามวิทย์โรจน์ พอร์ช
3 พรรธฤต ดวงทิพย์ เจ้าเอื้อ
4 ปวรุตม์ สั่งสอนอาตม์ พีคเจอร์
5 อารดา สารสิทธิ์ เอแคร์
6 วรพงศ์ มาวิน
7 กฤตเมธ จำเดิมวุฒิวัฒน์ น้องเมฆ
8 ภคินท์ ศุภประเสริฐ ติณติณ
9 ธัญญาวัฒจรีย์ สุขเกษม เอควีน
10 พิชญธิดา พลอยลอย เอเบล
11 ดุจมณี ดุษฎี น้องไบรท์
12 ดรัล บดีพงศ์ ดรัล
13 กฤชภัทร คูใจ ฟิวเจอร์ส
14 ธนัชพร อเนกบุญสม วาวา
15 พัชร เศวตทิฆัมพร อาโป
16 ชนัดดา. ไทยขำ น้องปรายฟ้า
17 ลัลล์ลลิล ในทอง ลิลลี่
18 สิริยลลดา สำเนียง อิงอิง
19 ณัฐณิชา ไกรทัด น้องจัสมิน
20 บุณยวีร์ โรจนพานิช ออสการ์
21 วีราทร สุธรรมมา มาวิน
22 วชิรวิชญ์ สิงห์ทองชัย ตะวัน
23 ลัทธพล ทองสิน น้องเบสท์
24 พิตตินันท์ สุวรรณดิษฐ์ นาซ่า
25 พชร เมฆศรี นิวตั้น
26 ปภัชญา ชาวหน้าไม้ น้องอัยรีน
27 ชลดา อ่อนทอง น้องปอย
28 ชัญญภัทร บุญยัง เมโลดี้
29 ณัฐธยาน์ อินทร พลอยขวัญ
30 วรภพ สุวรรณเทน มีคุณ
31 พัชรวัฒน์ ชยุตธนบูลย์ หย่งฟู่
32 ณัฐดนัย ใจซื่อ เฟี้ยวฟ้าว
33 กัญญามาศ นวลแจ่ม น้องผึ้ง
34 ปภังกร กาญจนวิชิต แบมแบม
35 ภัทรนันท์ พิมพ์สะอาด ยูว์
36 ณัชพล พึ่งผล ใบบุญ
37 ลลดาภัคศุภโภคิน นานอ
38 เขมรัช วิเศษสิงห์ เจเจ
39 ปารวี ธรรมนิตยกุล สกาย


รอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 กมลวรรณ พงษ์สุวรรณ ไอติม
2 ชนาวีร์ บินรามัน บัซรี่ย์
3 นิติธร น้อยเจริญ น้องเยียร์
4 มิ่งขวัญ อริวรรณา มิ่งขวัญ
5 ณัฏฐพล ชะอุ่ม ซูกัส
6 อรุณรัตน์ คงเจริญ อุ๊งอิ๊ง
7 กษิรา เขียวพุฒ น้องนะโม
8 ณัฐชนา พุทธรักษา ข้าวตังค์
9 ธิญาดา อภิภูชยะกุล รินะ
10 กองทัพ แก้ววิเศษ น้องกองทัพ
11 ปกรณ์เกียรติ วินทะสมบัติ ออดี้
12 ศุภรรษฐิณี เค้าแก้ว ออเจ้นท์
13 บุญณิศา จินดาเรือง ซาญ่า
14 ปัณณทัต ผลผึ้งบุญ คีริน
15 ปองคุณ สุกาญจนโชติ น้องพอเพียง
16 ภูริพัฒน์ โพธิ์พรม เตโช
17 พระพาย ทองสว่าง พระพาย
18 อัญชลีพร รุ่งแจ้ง แก้มบุ๋ม
19 ธนภรณ์ กาญจนวรรโณ มีมี่
20 พรพิริยะ ไอยราพงศ์ ปลาทู
21 กชภัท แก้วจันทร์ น้องข้าวหอม
22 ธัญศิริ กัลยาสิริกุล อันนา
23 อชิระ ฝอยทอง ออฟไลน์
24 นิจรินทร์ สรภักดี เจเจนิว
25 บัตเตอร์ แซ่ตั้ง บัตเตอร์
26 พชรพล เพิ่มพลาดิศัย แซลมอน
27 รณิดา อารีพูนสิริ พิกเซล
28 กลวัชร มโนรมชัชวาล น้องกันต์
29 ชวกร พุ่มเมือง เพ้นท์
30 สุประวีณ์ ทานิต น้องข้าวเจ้า
31 วศิยาภาสิ์ รักสกุลไทย แพร
32 นวิน ฉับพลัน นวิน
33 อัครินทร์ โยธินกำจรชัย กัปตัน
34 ณัฐชพล ขอผึ่งกลาง น้องมิก
35 สุภัสสรา โมคภา น้องเฟรนลี่
36 กวินทรา กาวีนุ อัญญา
37 พิรชัช วงศ์ชูสุข บียอนด์
38 เก้าทัพ ศรน้อย เก้าทัพ
39 อาทิวราห์ อาจทอง น้องกันเนอร์
40 เจษฎากร โคสิตชาติ ท็อป
41 เนเธิน บูลเมอร์ เนเธิน
42 ศิศิรา กุนทีกาญจน์ บลูเบล
43 ภาวี ตรียศกล เซน
44 แทนฤทัย กิจศิลป์ชัย แทนแทน
45 กฤชกร โชตืชีวสุนทร น้องวินเซนต์
46 พชรพล เพิ่มพลาดิศัย แซลมอน
47 สุประวีณ์ ทานิต น้องข้าวเจ้า
48 ซามี่ มะเล็ง ซามี่

รอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น.

 
ลำดับ ชื่อบุตร ชื่อเล่น
1 กฤตถัค กาญจนวิโชติ มิดเวย์
2 ฐิติวรดา บุญรอด น้องนาเดียร์
3 รชิตา มณฑลผลิน เมเจอร์
4 นาราชา. ดาราฉาย ดาเนียร์
5 พิชญ์ชิชา บัวทองวรวิทย์ พิชชา
6 ข้าวปั้น ปั้นประเสริฐ ข้าวปั้น
7 ณัฐภัทร พริ้งเพริศ อั่งเปา
8 ทฤฒมน กลางวาปี มีตังค์
9 นพปภัทร เล็งไธสง มิวตั้น
10 ชัชรินทร์ นิลโคตร ภูผา
11 นันทภพ แก้วระคน น้องน้อต
12 กวินภพ บัวระบัติ ต้นกล้า
13 ณัทณิน สุภานุสร น้องณินณิน
14 ธราภัท เจริญสุข ซันซัน
15 ณัฐภัสสร เลิศศิริประไพ เซญ่า
16 ชัชพิสิฐ เพิ่มพลาดิศัย เจแปน
17 นาตาชา เบ็ญอาซัน แนท
18 นิติธร น้อยเจริญ น้องเยียร์
19 ภูกวินทร์ ประกิตติกุล ริวคิน
20 เสธนา คำภาพันธ์ ข้าวปั้น
21 ธิติวุฒิ อุตะมะ อช
22 รัฐภูมิ ชลบรรดิษฐ์ จอร์จ
23 ปภิณวิทย์ ชำดำ น้องเซน
24 ธนากร พ่วงแพ ณคุณ
25 อริย์ธัช จำปาแสน เวหา


กติกาการแข่งขัน

วิธีการแข่ง :
1. น้องๆทุกคนจะต้องแสดงบัตรสมาชิก BBB พร้อมรายงานตัว
ณ จุดลงทะเบียนก่อนรอบการแข่งขัน 20 นาที
พร้อมมาวัดส่วนสูงที่จุดวัด ความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร

2. น้องที่เข้าเส้นชัยในลู่ของตัวเองได้เป็นคนแรกจะเป็นผู้ชนะ
(โดยจะแบ่งเป็นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ)
หากเข้าเส้นชัยในลู่คนอื่นจะไม่ถือว่าเป็นผู้ชนะและถ้าระหว่างนั้น
ยังไม่มีใครเข้าเส้นชัย ผู้ปกครองสามารถพาน้องกลับเข้าไปในลู่ตัวเอง
และเริ่มเล่นใหม่โดยต้องเริ่มจากจุดที่กรรมการชี้เท่านั้น

3. ห้ามผู้ปกครองเข้าไปในสนาม ยกเว้นกรณีข้อ 3 หรือน้องไถรถออกนอกสนาม ผู้ปกครองสามารถพาน้อง กลับเข้าไปในสนามโดยเริ่มจากจุดที่กรรมการชี้เท่านั้น

4. ถ้าผู้ปกครองท่านใด ดันรถหรือล้ำเส้นเข้าไปสนาม ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะใดๆ
น้องจะถูกปรับแพ้ทันที ถึงแม้จะเข้าเส้นชัยได้ก็ตามระยะเวลาการแข่งขันทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง


เงื่อนไข : ในวันแข่งขันจริง ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุระหว่างช่วงวัย 1 - 1.6 ปี
หรือวัย 1.7- 2 ปี และสูงไม่เกิน 90 เซ็นติเมตร


* น้องๆคนไหนที่ได้รับรางวัลที่ 1 2 หรือ 3 ในการแข่งขันกิจกรรม " BABY บรื๊น บรื๊น "แล้ว ไม่สามารถลงแข่งขันได้อีก เพื่อเป็นการแบ่งปันโอกาสให้เพื่อนๆครอบครัวอื่นๆมีสิทธิ์ได้รับรางวัลด้วยเช่นกัน
หากทีมงานตรวจสอบทราบภายหลังว่ามีการลงแข่งซ้ำ แม้ท่านจะแข่งชนะเลิศที่ 1 ก็ตาม
ท่านจะไม่ได้รับรางวัลใดๆจากการแข่งซ้ำอีก


*** ผู้สมัครที่ทำการลงทะเบียนเข้าแข่งขันกิจกรรม " BABY บะรื๊น บะรื๊น " แล้ว
ถือว่ายอมรับในกติกาทุกประการ


****ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ของรางวัล
และกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับผู้ที่มีรายชื่อสมัครมาล่วงหน้า ให้พาลูกน้อยมายืนยันการสมัคร พร้อมนำบัตรสมาชิกงาน BBB มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนแข่งคลาน ด้านข้างเวทีกิจกรรม ก่อนรอบการแข่งขัน 20 นาที
***ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ของรางวัลและกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรายชื่อน้องในกิจกรรม BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561
ประกาศรายชื่อน้องในกิจกรรม BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561
กิจกรรม "BABY บะรื๊น บะรื๊น"  ในงาน BBB BIG ครั้งที่ 29
กิจกรรม "BABY บะรื๊น บะรื๊น" ในงาน BBB BIG ครั้งที่ 29
ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่และน้องๆหนูๆ อายุระหว่าง 1 - 2 ปี ความสูงไมเกิน 90 เซนติเมตร ร่วมสนุกกับ " กิจกรรม BABY บะรื๊น บะรื๊น " ในงาน Thailand Baby & Kids Best Buy ครั้งที่ 29
กิจกรรม "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ" ในงาน BBB BIG ครั้งที่ 29
กิจกรรม "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ" ในงาน BBB BIG ครั้งที่ 29
ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่และน้องๆหนูๆ อายุระหว่าง 6 - 12 เดือน ร่วมสนุกกับ กิจกรรม "BABY กะดึ๊บ กะดึ๊บ" ในงาน Thailand Baby & Kids Best Buy...BBB BIG ครั้งที่ 29